หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ
Master of Science Programme in Biostatistics

ปรัชญาของหลักสูตร
      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ มุ่งเน้นผลิตนักวิชาการด้านชีวสถิติที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งในทฤษฎีหลัก และทฤษฎีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข มีทักษะในด้านการสื่อสารและการใช้เครื่องมือทางชีวสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมการปฏิบัติงานภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพและวิชาการ และมีความเชี่ยวชาญในบทบาทของนักชีวสถิติในการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพในงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตมีความรู้ความสามารถดังนี้
      ๑. ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมทั้งทางวิชาการและวิชาชีพด้านชีวสถิติ
      ๒. มีความรู้และประยุกต์หลักวิชาการทางด้านชีวสถิติ ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ทางทฤษฎี หลักการ และวิธีการที่สำคัญทางชีวสถิติไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
      ๓. วิเคราะห์งานด้านชีวสถิติ พัฒนาโครงการวิจัย และดำเนินงานวิจัยได้อย่างถูกหลักระเบียบวิธีวิจัย
      ๔. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยมีศักยภาพเป็นผู้นำด้านชีวสถิติ
      ๕. สื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ทันสมัยตลอดจนนำเสนองานด้วยภาษาที่เหมาะสมตรงประเด็นชัดเจน

ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
อีเมล์: nutkamol.cha@mahidol.ac.th
Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo