MUPHBS_Alumni_LOGO_1.gif
Biostatistics Alumni            Biostatistics Alumni            Biostatistics Alumni            Biostatistics Alumni            Biostatistics Alumni            Biostatistics Alumni            Biostatistics Alumni            Biostatistics Alumni            Biostatistics Alumni            Biostatistics Alumni

- หน้าหลัก
- ทีมผู้พัฒนาระบบ
- รายชื่อศิษย์เก่าทั้งหมด
- แสดงความคิดเห็น
- เข้าระบบ


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เป็นแหล่งเก็บข้อมูลที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่าง ภาควิชาชีวสถิติกับศิษย์เก่า และระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า
2. เพื่อเแจ้งข่าวคราวของศิษย์เก่าที่ทางภาควิชาได้รับมา
3. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การดูงาน การร่วมทำวิจัยในอนาคต
4. เพื่อเป็นทำเนียบให้บัณฑิต/ ศิษย์เก่ามีความภูมิใจ และประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงการสำเร็จการศึกษาของบัณฑิต/ ศิษย์เก่าExternal link
+ Mahidol University
+ F.Public Health
+ D.Biostatistics
Department of Biostatistics, Faculty of Public Health, Mahidol University.
420/1 Ratchawithi Rd., Ratchathewi District, Bangkok 10400. Thailand Tel: (+66) 02-354-8530
ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 02-354-8530