ข่าวประชาสัมพันธ์
 • » เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร วท.ม. (ชีวสถิติ) และ วท.ม.(สนเทศสาสตร์ทางสุขภาพ)(นานาชาติ)
  | รายละเอียด

 • » ดร.อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร ศิษย์เก่าหลักสูตร วท.ม. สาขาชีวสถิติ ได้รับการยกย่องเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
  | รายละเอียด
 • » งานแสดงความยินดีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
  | รายละเอียด


 • » งานยินดีต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีวสถิติ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561 | รายละเอียด

 • » การนำเสนอรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2561 | รายละเอียด


 • » น.ส.กิตติญา นิตยบูรณ์ นักศึกษาหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีวสถิติ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้วย Poster ในงานประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 | รายละเอียด
 • » การวิพากษ์หลักสูตร วท.ม. สนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ(นานาชาติ) | รายละเอียด
 • » นาย สุทธิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ศิษย์เก่าหลักสูตร วท.ม.
  สาขาชีวสถิติ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานประเภท Poster ในงาน Mahidol Quality Fair 2017

  | รายละเอียด

ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
อีเมล์: nutkamol.cha@mahidol.ac.th
Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo