ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวสารและกิจกรรม
» มหาวิทยาลัยมหิดลรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

» น.ส.กิตติญา นิตยบูรณ์ นักศึกษาหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีวสถิติ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้วย Poster
» การวิพากษ์หลักสูตร วท.ม. สนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ(นานาชาติ)


» นายสุทธิ์ศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ศิษย์เก่าหลักสูตร วท.ม.
สาขาชีวสถิติ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานประเภท Poster ในงาน Mahidol Quality Fair 2017

» พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


» หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชาชีวสถิติ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี
รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

» วันมหิดล ประจำปี 2560

» งานแสดงความยินดีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

ภาควิชาชีวสถิติเป็นหนึ่งใน 9 ภาควิชาที่ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรก พร้อมการตั้ง คณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2491 โดยมีชื่อว่า แผนกสถิติพยากรณ์ชีพ โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ สิทธิไชย เป็นหัวหน้าแผนก ทำการสอน วิชาชีวสถิติให้กับนักศึกษา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต,นักศึกษาสุขาภิบาลและนักศึกษาพยาบาลสาธารณสุข

ในช่วง พ.ศ. 2491 - 2506 มีอาจารย์ประจำภาควิชา 3 ท่านคือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ อำนาจ พรหมนาถ
เรือเอกศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร. ไชยยันตร์ กัมปนาทแสนยากร
รองศาสตราจารย์รำไพ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

ปี พ.ศ. 2525 ภาควิชาชีวสถิติได้ย้ายมาอยู่ที่อาคาร 3 ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ และได้มีการรับ อาจารย์และบุคลากรเพิ่มขึ้น และมีอาจารย์บางท่านย้ายสังกัดไปยังหน่วยราชการอื่นบ้าง
     

ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 60 ปี ตั้งแต่ก่อตั้งภาควิชามาเมื่อปี พ.ศ. 2491 - ปัจจุบัน มีหัวหน้าภาควิชาจำนวน 11 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
1. ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประดิษฐ์ สิทธิไชย (พ.ศ. 2495 - 2506)
2. ศาสตราจารย์เรือเอก ดร.นพ. ไชยยันตร์ กัมปนาทแสนยากร (พ.ศ. 2507 - 2517)
3 ศาสตราจารย์นายแพทย์ สมชาย สุพันธ์วณิช (พ.ศ. 2517 - 2518) รักษาการหัวหน้าภาควิชา
4. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม ( พ.ศ. 2519 - 2533)(1976-1990)
5. รองศาสตราจารย์รำไพ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา (พ.ศ. 2533 - 2537)
6. รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย วรพงศธร (พ.ศ. 2537 - 2541)
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ บุญสุยา (พ.ศ. 2541 - 2544)
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมาลี สิงหนิยม (พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2549)
9. รองศาสตราจารย์ ดร. เดชาวุธ นิตยสุทธิ (พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553)
10. รองศาสตราจารย์ เพียงจันทร์ โรจนวิภาต (พ.ศ. 2553 - 2557)
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐกมล ชาญสาธิตพร (พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน)


ความรับผิดชอบของภาควิชา ภาควิชาชีวสถิติเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและมุ่งพัฒนา
องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านชีวสถิติและสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน


+ โครงการการให้คำปรึกษาทางด้านสถิติและสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ

+ โครงการการอบรม