ภาควิชาชีวสถิติ มหาวิทยาลัยมหิดล
การบริการให้คำปรึกษาด้านสถิติ/สนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
วันพุธที่
อาจารย์
ดำเนินการ
20 ก.ย. 60 รศ.ปรารถนา สถิตย์วิภาวี ลงทะเบียน
27 ก.ย. 60 ผศ.จุฑาธิป ศีลบุตร ลงทะเบียน
11 ต.ค. 60 ผศ.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ ลงทะเบียน
18 ต.ค. 60 อ.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ลงทะเบียน
25 ต.ค. 60 อ.ประสงค์ กิติดำรงสุข ลงทะเบียน
8 พ.ย. 60 อ.ณัฐนารี เอมยงค์ ลงทะเบียน
15 พ.ย. 60 ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร ลงทะเบียน
22 พ.ย. 60 รศ.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม ลงทะเบียน
29 พ.ย. 60 รศ.ปรารถนา สถิตย์วิภาวี ลงทะเบียน
13 ธ.ค. 60 ผศ.จุฑาธิป ศีลบุตร ลงทะเบียน
20 ธ.ค. 60 ผศ.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ ลงทะเบียน
27 ธ.ค. 60 อ.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ลงทะเบียน

วันพุธที่
อาจารย์
ดำเนินการ
17 ม.ค. 61
อ.ประสงค์ กิติดำรงสุข ลงทะเบียน
24 ม.ค. 61
อ.ณัฐนารี เอมยงค์ ลงทะเบียน
31 ม.ค. 61
ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร ลงทะเบียน
8 ก.พ. 61
รศ.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม ลงทะเบียน
14 ก.พ. 61
รศ.ปรารถนา สถิตย์วิภาวี ลงทะเบียน
21 ก.พ. 61
ผศ.จุฑาธิป ศีลบุตร ลงทะเบียน
14 มี.ค. 61
ผศ.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ ลงทะเบียน
21 มี.ค. 61
อ.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ลงทะเบียน
28 มี.ค. 61
อ.ประสงค์ กิติดำรงสุข ลงทะเบียน
11 เม.ย. 61
อ.ณัฐนารี เอมยงค์ ลงทะเบียน
18 เม.ย. 61
ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร ลงทะเบียน
25 เม.ย. 61
รศ.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม ลงทะเบียน
9 พ.ค. 61
รศ.ปรารถนา สถิตย์วิภาวี ลงทะเบียน
16 พ.ค. 61
ผศ.จุฑาธิป ศีลบุตร ลงทะเบียน
23 พ.ค. 61
ผศ.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ ลงทะเบียน
30 พ.ค. 61
อ.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ลงทะเบียน
13 มื.ย. 61
อ.ประสงค์ กิติดำรงสุข ลงทะเบียน
20 มื.ย. 61
อ.ณัฐนารี เอมยงค์ ลงทะเบียน
27 มื.ย. 61
ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร ลงทะเบียน

วันพุธที่
อาจารย์
ดำเนินการ
30 ส.ค. 60
ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร ดำเนินการเสร็จสิ้น
13 ก.ย. 60
รศ.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม ดำเนินการเสร็จสิ้น