ภาควิชาชีวสถิติ มหาวิทยาลัยมหิดล
การบริการให้คำปรึกษาด้านสถิติ/สนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ

วันที่
การดำเนินการ
รายละเอียด
13 ก.ย. 60 ดำเนินการเสร็จสิ้น รายละเอียด
22 พ.ย. 60 กำลังดำเนินการ รายละเอียด
8 ก.พ. 61 กำลังดำเนินการ รายละเอียด
25 เม.ย. 61 กำลังดำเนินการ รายละเอียด

วันที่
เวลา
ผู้ลงทะเบียน
การดำเนินการ
13 ก.ย. 60 ช่วงที่ 1 13.00น.-14.00น. ยกเลิกการลงทะเบียน
13 ก.ย. 60 ช่วงที่ 2 14.00น.-15.00น. ยกเลิกการลงทะเบียน


วันที่
เวลา
ผู้ลงทะเบียน
การดำเนินการ


วันที่
เวลา
รายละเอียด
หมายเหตุ
22 พ.ย. 60 ช่วงที่ 1 13.00น.-14.00น. ลงทะเบียนได้ -
22 พ.ย. 60 ช่วงที่ 2 14.00น.-15.00น. ลงทะเบียนได้ -
22 พ.ย. 60 ช่วงที่ 3 15.00น.-16.00น. ลงทะเบียนได้ -
8 ก.พ. 61 ช่วงที่ 1 13.00น.-14.00น. ลงทะเบียนได้ -
8 ก.พ. 61 ช่วงที่ 2 14.00น.-15.00น. ลงทะเบียนได้ -
8 ก.พ. 61 ช่วงที่ 3 15.00น.-16.00น. ลงทะเบียนได้ -
25 เม.ย. 61 ช่วงที่ 1 13.00น.-14.00น. ลงทะเบียนได้ -
25 เม.ย. 61 ช่วงที่ 2 14.00น.-15.00น. ลงทะเบียนได้ -
25 เม.ย. 61 ช่วงที่ 3 15.00น.-16.00น. ลงทะเบียนได้ -