ภาควิชาชีวสถิติ มหาวิทยาลัยมหิดล
การบริการให้คำปรึกษาด้านสถิติ/สนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
เวลา
สถานะการลงทะเบียน
ดำเนินการ
ช่วงที่ 1 13.00น.-14.00น.
กำลังดำเนินการ ลงทะเบียน
ช่วงที่ 2 14.00น.-15.00น.
กำลังดำเนินการ ลงทะเบียน
ช่วงที่ 3 15.00น.-16.00น.
กำลังดำเนินการ ลงทะเบียน

เวลา
สถานะการลงทะเบียน
ผู้ลงทะเบียน