ภาควิชาชีวสถิติ มหาวิทยาลัยมหิดล
การบริการให้คำปรึกษาด้านสถิติ/สนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
Nutkamol Chansatitporn (Sc.D.)
Assistant Professor
Head of Biostatistics Department
Sc.D. (Biostatistics), M.Sc. (Biostatistics), M.S. (Epidemiology), B.Sc. (Nursing)
Email: nutkamol.cha@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม
Chukiat Viwatwongkasem (Ph.D.)
Associate Professor
Ph.D. (Statistics), M.Sc.(Biostatistics), B.Sc.(Mathematics)
Email: chukiat.viw@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ปรารถนา สถิตย์วิภาวี
Pratana Satitvipawee (Ph.D.)
Associate Professor
Ph.D. (Public Health), M.P.H. (Public Health), B.Sc. (Public Health)
Email: pratana.sat@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ ศีลบุตร
Jutatip Sillabutra (Ph.D.)
Assistant Professor
Ph.D. (Mathematics), B.Sc.(Mathematics) 2nd hornor, B.P.H., Public Health Certificate
Email: jutatip.sil@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ
Pichitpong Soontornpipit (Ph.D.)
Assistant Professor
Ph.D. (Electrical Engineering), M.Sc. (Electrical Engineering), B.Eng. (Telecommunication Engineering)
Email: pichitpong.soo@mahidol.ac.th

อาจารย์ ประสงค์ กิติดำรงสุข
Prasong Kitidamrongsuk (Ph.D.)
Lecturer
Ph.D. (Statistics), M. Applied Statistics (Demography), B. Statistics (Mathematical Statistics)
Email: prasong.kit@mahidol.ac.th

อาจารย์ ณัฐนารี เอมยงค์
Natnaree Aimyong (Dr.P.H.)
Lecturer
Dr.P.H. (Biostatistics), M.Sc. (Biostatistics), B.Sc. (Radiation Technology)
Email: natnaree.aim@mahidol.ac.th

อาจารย์ วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย
Vanvisa Sresumatchai
Lecturer
Ph.D. candidate in Public Health Sciences, Master of Science (Health Informatics), Bachelor of Economics (Public Finance)
Email: vanvisa.sre@mahidol.ac.th

นายฉัตรชัย ไตรธรรม
Chatchai Tritham
Assistant Lecturer
M.S. (Information Technology), B.Ed. (Computer Education), Diploma in Nursing and Midwifery
Email: chatchai.tri@mahidol.ac.th

นางสาวปุณณภา ระวานนท์
Punnapar Rawanont
General Affairs Officer
B.Ed. (Home Economic)

นางโศรดา เผือกจิตต์
Sorada Phoajid
Statistical Clerk
Voc.Cert

นายมงคล อักโข
Mongkol Akko
Computer Academic Expert
B.Eng (Computer Engineering)