“การวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมและการใช้สถิติสำหรับงานวิจัย”
(Social Media Data Analytic and Using Statistics for Research)

หลักการและเหตุผล
         ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันทำให้ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในสังคมยุคดิจิตัล ตัวอย่างที่สำคัญได้แก่ การพัฒนาแอพพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือบนระบบปฎิบัติการ Android, iOS และ Windows Phone ซึ่งให้บริการด้วย Cloud computing การใช้งานของอุปกรณ์เคลื่อนที่เช่น Smart phone, tablet PC เป็นต้น นอกจากนั้นการเพิ่ม ความเร็วของเครือข่ายไร้สายในโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งระบบ 3G, 4G, LTE รวมถึงการพัฒนาระบบ 5G ในอนาคตอันใกล้นี้ ทำให้ผู้ใช้งานสื่อสังคม (social media) ได้แก่ Facebook, Twitter, Line, YouTube เป็นต้น สามารถเชื่อมโยงถึงกันด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา จึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในสังคมเช่นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “สังคมก้มหน้า” โดยสื่อสังคมสามารถใช้เป็นช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร รับส่งข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็น ทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         จากบทบาทที่สำคัญของการใช้งานสื่อสังคมในด้านต่างๆ ปัจจุบันการวิเคราะห์ช้อมูลจากสื่อสังคม เริ่มมีความจำเป็นต่อนักวิจัยในหลากหลายสาขาซึ่งต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลสื่อสังคมที่มีปริมาณมหาศาล เพื่อนำมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ เพื่อให้ทัน ต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง การวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสังคมส่วนใหญ่จะอาศัยหลักการทางด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) ที่จะเป็นแนวโน้มสำคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่ง ประโยชน์ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสื่อสังคมนั้นสามารถลดเวลาและข้อจำกัดต่างๆของการเก็บรวบ รวมข้อมูลแบบเดิม แต่การเก็บรวบรวมข้อมูลหรือการวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสังคมนั้น ควรจะต้องมีพื้นฐานทาง ด้านสถิติ การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้อง เช่น Python, R (Statnet) เป็นต้น
         ด้วยเหตุนี้ ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจากการใช้เทคโนโลยีใหม่จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยให้นักวิเคราะห์ข้อมูลหรือนักวิจัยได้นำเข้าและใช้ ข้อมูลสื่อสังคมซึ่งแบ่งได้เป็นแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง โดยอาศัยการใช้งานโปรแกรมประยุกต์แบบเปิดเผยต้นฉบับ (Open source) ที่ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและมีการพัฒนาส่วนขยาย (plug in) เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้งานโดยทั่วไป เช่น ภาษา Python, โปรแกรม R เป็นต้น

วัตถุประสงค์
         เมื่อสิ้นสุดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ“การวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมและการใช้สถิติสำหรับงานวิจัย” ผู้รับการอบรมจะมีความรู้ความสามารถดังนี้
1. เข้าใจหลัการพื้นฐานทางสถิติ การตั้งคำถามการวิจัย เพื่อนำไปสู่การหาข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นจากสื่อสังคม
2. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคม เช่น การดึงข้อมูลสื่อสังคมผ่าน API (Application Programming Interface) เพื่อการจัดเก็บข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์
3. ได้รับความรู้ ทักษะความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสังคมเพื่อนำไปใช้ประยุกต์ในการทำวิจัยด้านต่างๆ

ระยะเวลาในการฝึกอบรม
        จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 – 16:00 น.

สถานที่ฝึกอบรม
        ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาควิชาชีวสถิติ อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ชั้น 1 ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

ค่าลงทะเบียน
        คนละ 4,000 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวัน)
โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “การวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมและการใช้สถิติสำหรับงานวิจัย”
เลขที่บัญชี 254 - 217268 - 2
เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมใบสมัคร มาที่
punnapar.raw@mahidol.ac.th; punnapar.raw@mahidol.edu หรือ โทรสาร 0 2354 8534

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
        ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสื่อสังคมที่โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นข้อมูลแบบไม่มีโครง สร้าง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวิจัยหรือพัฒนากับข้อมูลมหาศาลได้ในระดับหนึ่ง

ลงทะเบียน »    TOP ˆ