โครงการอบรมเรื่อง “เทคนิคการอ่านงานวิจัยตีพิมพ์และการสังเคราะห์ทางสถิติ”

หลักการและเหตุผล
         ชีวสถิตินับว่ามีบทบาทสำคัญในการเป็นเครื่องมือด้านการวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข อันเป็นการช่วยพัฒนางานวิจัยทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือวิจัยในการแก้ปัญหาด้านการสาธารณสุขทั้งในเขตเมืองและชนบท ซึ่งการทำวิจัยดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยหลักและวิธีการทางชีวสถิติเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ถูกต้อง การนำชีวสถิติมาประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยทั้งในโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิจึงนับว่าเป็นสิ่งจำเป็น อีกทั้งเทคนิคในการอ่านงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพก็นจำเป็นต้องใช้ชีวสถิติในการวิเคราะห์ว่างานตีพิมพ์ดังกล่าวสอดคล้องกับผลที่วิเคราะห์หรือไม่ ซึ่งจะโยงไปสู่การที่จะเลือกใช้เครื่องมือทางชีวสถิติให้ถูกต้องกับงานวิจัย ภาควิชาชีวสถิติ จึงได้จัดบริการวิชาการเรื่องชีวสถิติกับการอ่านงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อประโยชน์กับบุคลากรสาธารณสุข

วัตถุประสงค์
         เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ
1. เลือกใช้สถิติได้อย่างเหมาะสมกับงานวิจัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข
2. เทคนิคการอ่านงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. การวิพากษ์งานตีพิมพ์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวิจัย

ระยะเวลาในการฝึกอบรม
        จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่ฝึกอบรม
        ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาควิชาชีวสถิติ อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ชั้น 1 ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

ค่าลงทะเบียน
        คนละ 8,000 บาท (ข้าราชการเบิกได้ตามสิทธิ์) (รวมค่าเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวัน)
โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “เทคนิคการอ่านงานวิจัยตีพิมพ์และการสังเคราะห์ทางสถิติ”
เลขที่บัญชี 254 - 217284 - 4
เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมใบสมัคร มาที่
punnapar.raw@mahidol.ac.th; punnapar.raw@mahidol.edu หรือ โทรสาร 0 2354 8534

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
        เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมคาดว่าผู้เข้าอบรมจะได้
        1. เข้าใจหลักการต่างๆทางระเบียบวิธีวิจัย
        2. เข้าใจหลักการทางสถิติและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้
        3. เข้าใจในวิธีการเขียนบทความทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ
        4. ได้บทความที่เหมาะสมที่จะส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
        5. ช่วยสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัย

ลงทะเบียน »    TOP ˆ