กำหนดการโครงการอบรมเรื่อง “เทคนิคการอ่านงานวิจัยตีพิมพ์และการสังเคราะห์ทางสถิติ”
วันที่ 14-16 มิถุนายน พศ. 2560
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาควิชาชีวสถิติ อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ชั้น 1
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
-------------------------------------------------------------------

วันที่ 14 มิถุนายน 2560
08.00-08.45 น. ลงทะเบียน
08.45-09.00 น. พิธีเปิดการอบรม
โดย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
09.00-12.15 น. กลยุทธ์การอ่านงานวิจัย
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00-16.00 น. การอ่านและวิเคราะห์ Title และ Abstract
วันที่ 15 มิถุนายน 2560
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. การอ่าน Introduction ของงานวิจัย
10.45-12.15 น. การประเมิน Introduction ของงานวิจัย
12.15-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00-14.30 น. การอ่าน Materials and Methods ของงานวิจัย
14.45-16.15 น. การวิเคราะห์และประเมิน Materials and Methods ของงานวิจัย
วันที่ 16 มิถุนายน 2560
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. การอ่านและวิเคราห์ผลของงานวิจัย
10.45-12.15 น. การอ่านค่าทางสถิติของงานวิจัย และการประเมินในส่วนของ Results
12.15-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00-14.30 น. การอ่านและวิเคราะห์ Discussion and Conclusion
14.45-16.15 น. การประเมิน Discussion and Conclusion ของงานวิจัย
16.15-16.30 น. ประเมินผลและปิดการอบรม
หมายเหตุ : เวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง