งานแสดงความยินดีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559


วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความยินดีและภาคภูมิใจกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559