มหาวิทยาลัยมหิดลรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
+ ผู้สนใจศึกษาในหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีวสถิติ สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่
http://www.grad.mahidol.ac.th/en/prospective-students/view.php?id=2305M02G


+ ผู้สนใจศึกษาในหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ (นานาชาติ) สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่
http://www.grad.mahidol.ac.th/en/prospective-students/view.php?id=2324M01G

หมายเหตุ ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (MU GRAD TEST) ซึ่งสามารถลงสมัครเพื่อทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษได้ที่
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/MUTest/index.php?module=ScheduleList.php&Type=G