การวิพากษ์หลักสูตร วท.ม. สนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ (นานาชาติ)


วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ภาควิชาชีวสถิติได้มีการจัดการวิพากษ์หลักสูตร วท.ม. สนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ (นานาชาติ)