วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ภาควิชาชีวสถิติได้มีการจัดการวิพากษ์หลักสูตร วท.ม. สนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ (นานาชาติ)ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
อีเมล์: nutkamol.cha@mahidol.ac.th
Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo