ทุนการศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม โดย สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะมอบทุนอุดหนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 30 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ นักศึกษาผู้สนใจสามารถรับใบสมัครได้ที่ภาควิชาชีวสถิติ และสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561