หลักสูตร

+ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ    วท.ม. ชีวสถิติ
Master of Science in Biostatistics
M.S. (Biostatistics) [website]+ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ    วท.ม. สาขาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
Master of Science in Health Informatics (International Programme)
M.Sc.(Health Informatics) [website]