หลักสูตร


ระดับปริญญาโท

+ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ (วท.ม. (ชีวสถิติ))
Master of Science in Biostatistics
M.Sc. (Biostatistics) รายละเอียดหลักสูตร

+ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ (วท.ม. (สนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ)(นานาชาติ))
Master of Science in Health Informatics (International Programme)
M.Sc.(Health Informatics) รายละเอียดหลักสูตร

ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
อีเมล์: nutkamol.cha@mahidol.ac.th
Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo