บุคลากรของภาควิชาชีวสถิติ

หัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
รองศาสตราจารย์
ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม
รองศาสตราจารย์
ปรารถนา สถิตย์วิภาวี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จุฑาธิป ศีลบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ
อาจารย์
วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย

อาจารย์
ณัฐนารี เอมยงค์
อาจารย์
ประสงค์ กิติดำรงสุข
อาจารย์
สุภาดา ผลิตผลการพิมพ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปุณณภา ระวานนท์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โศรดา เผือกจิตต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
มงคล อักโข