บุคลากร


Assist. Prof. Dr. Nutkamol Chansatitporn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
ตำแหน่ง: หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ

อีเมล์: nutkamol.cha@mahidol.ac.th

Assoc. Prof. Dr. Chukiat Viwatwongkasem
รองศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม


อีเมล์: chukiat.viw@mahidol.ac.th

Assoc. Prof. Dr. Pratana Satitvipawee
รองศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา สถิตย์วิภาวี


อีเมล์: pratana.sat@mahidol.ac.th

Assist. Prof. Jutatip Sillabutra
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาธิป ศีลบุตร

อีเมล์: jutatip.sil@mahidol.ac.th

Assist. Prof. Pichitpong Soontornpipit
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ

อีเมล์: pichitpong.soo@mahidol.ac.th , soontornpipit@gmail.com

Lect. Vanvisa Sresumatchai
อาจารย์ วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย

อีเมล์: vanvisa.sre@mahidol.ac.th , vanvisamu@gmail.com

Lect. Natnaree Aimyong
อาจารย์ ณัฐนารี เอมยงค์

อีเมล์: natnaree.aim@mahidol.ac.th

Lect. Prasong Kitidamrongsuk
อาจารย์ ดร. ประสงค์ กิติดำรงสุข

อีเมล์: prasong.kit@mahidol.ac.th

Lect. Supada Plitphonganphim
อาจารย์ สุภาดา ผลิตผลการพิมพ์

อีเมล์: Supada.Pli@mahidol.ac.th

Miss Punnapar Rawanont
นางสาวปุณณภา ระวานนท์
Mrs. Sorada Phoajid
นางโศรดา เผือกจิตต์
Mr. Mongkol Akko
นายมงคล อักโข

ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
อีเมล์: nutkamol.cha@mahidol.ac.th
Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo