เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ภาควิชาชีวสถิติ โดยหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีวสถิติ และหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ (นานาชาติ) ได้จัดงานแสดงความยินดีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 บรรยากาศเป็นด้วยความอบอุ่นจากอาจารย์อาวุโส คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบันติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
อีเมล์: nutkamol.cha@mahidol.ac.th
Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo