วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศิษย์เก่าหลักสูตร วท.ม.ชีวสถิติ) ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้ในหัวข้อ "Writing Systematic Review for Publications" ภายใต้โครงการ Share & Learn งานวิจัยและนวัตกรรม ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
อีเมล์: nutkamol.cha@mahidol.ac.th
Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo