วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.สุคนธา คงศีล ในฐานะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2562 เข้าตรวจประเมินหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีวสถิติ และหลักสูตร วท.ม. สาขาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ)ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
อีเมล์: nutkamol.cha@mahidol.ac.th
Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo