วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ภาควิชาชีวสถิติ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (New Normal)
สำหรับหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีวสถิติ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) และหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ)
โดยมี รศ.ดร.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติกล่าวต้อนรับ และแนะนำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชา และหลักสูตรฯติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
อีเมล์: chukiat.viw@mahidol.ac.th
Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo