เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ภาควิชาชีวสถิติ โดยหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีวสถิติ และหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ (นานาชาติ) ได้จัดงานแสดงความยินดีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 บรรยากาศเป็นด้วยความอบอุ่นและยินดีจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัจจุบัน

ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
อีเมล์: chukiat.viw@mahidol.ac.th
Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo