ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. อายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
2. จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีวสถิติ สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ สนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาการข้อมูล วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมระบบและข้อมูล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่าหรือเท่ากับ 3.5
4. มีผลสอบผ่านภาษาอังกฤษ TOEFL-ITP ≥ 550 หรือ TOEFL ≥ 550 หรือ TOEFL-IBT ≥ 79 หรือ IELTS ≥ 6.0 หรือ MU GRAD Test ≥ 80 ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการศึกษาจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ไม่ต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ

รายละเอียดและการสมัครออนไลน์ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/job.php

     ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
ช่องทางติดต่อสื่อสารและร้องเรียน
อีเมล์: jutatip.sil@mahidol.ac.th

Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo