วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาชีวสถิติ ได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
โดยเน้นให้นักศึกษาที่ได้รับการศึกษาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้พบปะ พูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ รุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์
ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
ช่องทางติดต่อสื่อสารและร้องเรียน
อีเมล์: jutatip.sil@mahidol.ac.th

Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo