วันที่ 7 และ 9 มิ.ย. 2566 ภาควิชาชีวสถิติ ได้มีการจัดสัมมนาหลักสูตร วท.ม.ชีวสถิติ และ วท.ม.สนเทศศาสตร์สุขภาพ(นานาชาติ)
เพื่อพัฒนาหลักสุตรให้ได้มาตราฐาน AUN-QA ทำ Gap Analysis และร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบในแต่ละหลักสูตร


ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
ช่องทางติดต่อสื่อสารและร้องเรียน
อีเมล์: jutatip.sil@mahidol.ac.th

Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo