วันที่ 22 มิถุนายน 2566 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีวสถิติ และ หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ(นานาชาติ)
ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ภายในส่วนงาน (Tier 1)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย
ศ.ดร. ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ และ รศ.ดร. ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ เป็นผู้ตรวจประเมินหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีวสถิติ
ผศ.ดร. อังสนา บุญธรรม และ รศ.ดร. สุคนธา คงศีล เป็นผู้ตรวจประเมินหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ(นานาชาติ)
ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
ช่องทางติดต่อสื่อสารและร้องเรียน
อีเมล์: jutatip.sil@mahidol.ac.th

Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo