ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีวสถิติ และ หลักสูตร วท.ม. สาขาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ)
ศึกษาดูงานพร้อมฟังบรรยาย ณ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
ช่องทางติดต่อสื่อสารและร้องเรียน
อีเมล์: jutatip.sil@mahidol.ac.th

Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo