ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. อายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีวสถิติ สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ สนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาการข้อมูล วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมระบบและข้อมูล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้
4. มีผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการในสาขาวิชาที่ศึกษา ถ้ามีผลงานฯ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
5.1 IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ
5.2 TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ
5.3 TOEFL - ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ
5.4 TOEFL- CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ
5.5 MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือ
5.6 MU GRAD PLUS ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน

หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

6. หากเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ ได้รับการยกเว้นคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
7. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
8. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
9. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 หมวด 1 บททั่วไป

รายละเอียดและการสมัครออนไลน์ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/job.php แล้วค้นหาคำว่า " ภาควิชาชีวสถิติ "

     ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
ช่องทางติดต่อสื่อสารและร้องเรียน
อีเมล์: jutatip.sil@mahidol.ac.th

Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo