ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐณิชา สอื้นรัมย์
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ (ภาคพิเศษ) ได้รับเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัย
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจากวิทยานิพนธ์ จำนวน 3,000 บาท

ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
ช่องทางติดต่อสื่อสารและร้องเรียน
อีเมล์: jutatip.sil@mahidol.ac.th

Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo