หลักสูตร วท.ม. สาขาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) ภาควิชาชีวสถิติ ได้พานักศึกษาหลักสูตร วท.ม. สาขาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The International Electrical Engineering Congress IEECON 2024 ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2566 พัทยา จ.ชลบุรี

ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
ช่องทางติดต่อสื่อสารและร้องเรียน
อีเมล์: jutatip.sil@mahidol.ac.th

Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo