รายชื่อศิษย์เก่า วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ (ภาคปกติ)


    มีผู้สำเร็จหลักสูตรนี้ จำนวน 194 คน

รุ่นที่ ชื่อ นามสกุล
  1     ไพบูลย์ รัตนประเสริฐ  
  1     ไพพรรณ พิทยานนท์  
  1     ลินดา วงศานุพันธ์  
  1     วิไล กุศลวิศิษฏ์กุล  
  1     อำพัน พจนายน  
  2     เดชาวุธ นิตยสุทธิ  
  2     เพียงจันทร์ โรจนวิภาต  
  3     จิรัชย์ สุขเกตุ  
  3     สุมล ยุทธสารประสิทธิ์  
  4     บังอร ขำขจร  
  4     วุฒิชัย ธีระอัมพรกุล  
  4     สมบัติ ไตรศรีศิลป์  
  4     สุมาลี สิงหนิยม  
  4     อรุณ จิรวัฒน์กุล  
  5     จารุวรรณ คังคะเกตุ  
  5     เตือนใจ เหมปิยะสมบัติ  
  5     ปิยะลัมพร พุ่มสุวรรณ  
  5     อมรรัตน์ โพธิพรรค  
  6     จรรยา ภัทรอาชาชัย  
  6     เจริญ นิติธรรมยง  
  6     เจษฎา กิติกุล  
  6     ศรีสุรางค์ จิตชินะกุล  
  6     ศุภชัย แสงรัตนกุล  
  7     จารุวรรณ โชคนาพิทักษ์  
  7     มาลินี เหล่าไพบูลย์  
  7     วิญญู เดชธราดล  
  7     สุรเดช ประดิษฐบาทุกา  
  8     จุฬาลักษณ์ โกมลตรี  
  8     ธีรนันท์ พฤกษ์กันทรากร (ธีรนันท์ ค้าทันเจริญ)  
  8     สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์  
  8     สุวาณี สุรเสียงสังข์  
  9     จิราพร ชมพิกุล  
  9     ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม  
  9     นทีกานต์ สุเมธสิทธิกุล  
  9     ปริยะดา โชควิญญู  
  9     สมพร เตรียมชัยศรี  
  9     อัจฉรา ฉ.โรจนประเสริฐ์  
  10     กุลสุดา เจียมสุชน  
  10     พูลศักดิ์ ดุลยสุวรรณ์  
  10     วงเดือน ปั้นดี  
  10     ศิริพร ยงพานิชกุล  
  10     ศิริวรรณ จันทรวิโรจน์  
  10     สุพร วรสิทธิ์  
  10     เพ็ญศรี จิตรนำทรัพย์  
  11     ธีรา คุณาพร  
  11     นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล  
  11     พีระ ครึกครื้นจิตร  
  11     ลี่ลี อิงศรีสว่าง  
  12     จุทาธิป ตัณสถิตย์  
  12     บุญญสิทธิ์ วรจันทร์  
  12     รำพรรณ ภัทรนิตย์  
  12     สมพร กระแสร์ทรัพย์  
  13     ไพจิตร วังศานุวัตร  
  13     สมศักดิ์ วงศาวาส ( SOMSAK WONGSAWASS )  
  13     วรรณา ตรีวิทยรัตน์  
  13     สุรศักดิ์ ก้องเกียรติกุล  
  13     ตรีทิพ โภคาลัย  
  13     อรทัย ธเนศสกุล  
  14     โกสุม นัยเรืองรุ่ง  
  14     ปิยะ พรหมสถิต  
  14     ฉลอง โรจนเบญจวงศ์  
  14     สุภาภรณ์ ธนะเกียรติวารี  
  15     ดุสิต สุจิรารัตน์  
  15     ยรรยงศ์ อัมพวา  
  15     ศิรินันท์ พุทธมนต์  
  15     สุจิตรา ไชยพัฒนะพฤกษ์  
  15     นันทยา แก้วรัตนปัทมา  
  16     สว่างจิต คูหิรัญญรัตน ( SAWANCHIG KUHIRUNYARATN )  
  16     สุรี สัตยวิศิษฎ์  
  16     นิคม ถนอมเสียง ( NIKOM THANOMSIENG )  
  16     จีระภรณ์ ศรีประเสริฐ ( JIRAPORN SRIPRASERT )  
  17     ชาติชาย สุวรรณนิตย์  
  17     ศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์ ( SIMALUK DITHEESAWATVATE )  
  17     วนิดา เมธาลักษณ์ ( VANIDA METHALUCK )  
  17     สุดใจ วราพันธ์  
  17     วิไลลักษณ์ วงศ์สุข ( WILAILUCK VONGSUG )  
  18     รัตน์มณี มณีรัตน์ ( RATMANEE MANEERAT )  
  18     สุกัญญา ยะนันโต ( SUKANYA YANUNTO )  
  18     ปาริชาติ โรจน์พลากร ( PARICHARD ROJANAPLAKORN )  
  18     ณัฐกมล ชาญสาธิตพร (ปราณี ชาญสาธิตพร)  
  18     วันเพ็ญ รัศมีโสภาพร  
  18     อุมาพร อุดมทรัพยากุล  
  19     วลัยลักษณ์ อัศวกุล ( WALAILUCK ASAWAKUL )  
  19     ธารทิพย์ ประสานศัพท์ ( THANTIP PRASANSUPT )  
  19     พรรณผกา ศุภะกะลิน ( PANPAKA SUPAKALIN )  
  19     อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร  
  20     ธนชีพ พีระธรณิศร์ ( THANACHEEP PERATHORNICH )  
  20     สุภลาภ พวงสอาด ( SUPALARP PUANGSA-ART )  
  20     สุภัทรา บุรวิชเกษตรกร ( SUPATRA BURAWISHKASEDKORN )  
  20     อัมพร วารินทร์ ( AMPORN WARIN )  
  21     พรศรี ดิสรเตติวัฒน์ ( PORNSRI DISORNTATIWAT )  
  21     วีณา พินิจวัฒนา ( WEENA PINICHWATTANA )  
  22     จันทนี วงศ์พานิช ( JUNTANEE VONGSPANICH )  
  22     ชัยชนะ บุญสุวรรณ ( CHAICHANA BOONSUWAN )  
  22     ทรงพล ต่อนี ( SONGPOL TORNEE )  
  22     พจนา ทรัพย์สกุลเจริญ ( POJJANA SUPSAKULJAROEN )  
  22     จุฑาพร จินดาสวัสดิ์ ( JUTAPORN JINDASAWAT )  
  22     ณัฐกิจ พิพัฒน์จาตุรนต์ ( NATTAKIT PIPATJATURON )  
  22     นัยนา วงษ์วานิช ( NAIYANA VONGVANICH )  
  22     บวรวรรณ ดิเรกโภค ( BORWORNWAN DIREGPOKE )  
  23     ปิยะรัตน์ แดงดีเลิศ ( PIYARAT DAENGDEELERT )  
  23     วิทยา หาดนิล ( WITTAYA HADNIL )  
  23     จารุณี เจริญแสงรุ่ง ( JARUNEE JAREUNSANGRUNG )  
  23     เพ็ญนภา อุ่นสนิท ( PENNAPA UNSANIT )  
  23     มาลัย วงศ์ศรีสุนทร ( MALAI WONGSRISUNTHORN )  
  23     ศรีนวล หอสกุลชัย ( SRINUAN HORSAKULCHAI )  
  23     สิริรัตน์ โพธิ์ศิริสุข ( SIRIRUT POSIRISUK )  
  23     สุวิมล แทนพระเดช ( SUVIMON TANPRADECH )  
  24     นพวรรณ พุกพบสุข ( NOPPAWAN PUKPOBSUK )  
  24     สินินาถ แต่เจริญกุล ( SINEENART TAEJAROENKUL )  
  24     อนุสรณ์ บุญทรง ( ANUSORN BUNSONG )  
  24     ปรียาภรณ์ สระสืบกุล ( PREEYAPORN SRASUEBKUL )  
  24     ณัฐนารี เอมยงค์ ( NUTTANAREE AIMYONG )  
  24     ศศิวิมล รัตนสิริ ( SASIVIMOL RATTANASIRI )  
  25     กฤติกา สุวรรณรุ่งเรือง ( KRITTIKA SUWANRUNGRUANG )  
  25     กฤษณี เลิศกิติยศ ( KITSANEE LERTKITIYOS )  
  25     นฤมล อมรวิพุธพนิช ( NARUMON AMORNVIPUTPANICH )  
  25     ปุณฑริกา พรประสิทธิ์ ( PUNTARIKA PORNPRASIT )  
  25     รวมพร เรืองโรจน์ ( ROUMPORN RUANGROJ )  
  25     ศณุ อ้นเงิน ( SANU AONNGEAN )  
  25     สมศิริ พันธุ์ศักดิ์ศิริ ( SOMSIRI PANSAKSIRI )  
  25     ธนกร อาภรณ์พงษ์ ( TANAKORN APORNPONG )  
  25     ปฐมพร ฐิตะฐาน ( PATHOMPORN THITATAN )  
  25     พิชญ์ บุญรักษ์ ( PITCH BOONRUK )  
  25     ไพรินทร์ สุคนธ์ตระกูล ( PAIRIN SUKONTRAKOON )  
  25     สุพัชรา ฉายเทียมรัศ ( SUPHATCHARA CHAITIAMRAS )  
  26     วัลลภ ใจดี ( WANLOP JAIDEE )  
  26     อภิชาติ ธัญญาหาร ( APICHART THUNYAHAN )  
  26     อรวรรณ ฟักขำ ( ORAWAN FAKKHAM )  
  26     อุมาภรณ์ เซี้ยงพ้อ ( UMAPORN SIANGPHOE )  
  26     ชัยยุทธ เจติยานุวัตร ( CHAIYUTH JETIYANUWATR )  
  26     จินดา ภู่ประสาท ( JINDA POOPRASAT )  
  26     ทรงยศ รักมีศรี ( SONGYOT RAKMEESRI )  
  27     บุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี ( BUSABA SUPAWATTANABODE )  
  27     นิธิชา วรรณศิริกุล ( NITICHA WANNASIRIKUL )  
  27     สุพรรณวดี จันโทภาส ( SUPANWADEE CHANTHOPAS )  
  27     จิตติมา ลีลาธีระกุล ( JITTIMA LEELATHEERAKUL )  
  28     นันท์นภัส ภัคะมาน ( NANAPAS BHAGAMAN )  
  28     วราภรณ์ สาครจันทร์ ( WARAPORN SAKORNJUN )  
  28     สุพจน์ สายทอง ( SUPHOT SAITHONG )  
  28     ภัทรานุช ทรัพย์ชูกุล ( PATRANUCH SAPCHOOKUL )  
  29     นุชพงศ์ น่วมทอง ( NUCHAPONG NOUMTONG )  
  30     อรนุช นำไพศาล ( ORANUCH NAMPAISAN )  
  30     ศาริกา พัฒนสิน ( SARIKA PATTANASIN )  
  30     จันทรัตน์ หิรัญกิจรังษี ( CHANTARAT HIRUNKITRANGSEE )  
  30     ผจงจิต อัศวิกุล ( PAJONGJIT ASAVIKUL )  
  31     ทวีศักดิ์ จันทร์งาม ( Taweesak Channgam )  
  31     ณรัฐ ปุญญเจริญสิน ( Narat Punyacharoensin )  
  31     มนต์ธิดา อวยพร ( Montida Auayporn )  
  32     กัญญา บุญทองโท ( KANYA BOONTHONGTHO )  
  32     แสงเดือน จันทร์สมบูรณ์ ( SAENGDUEN JANSOMBOON )  
  32     กมลวรรณ สูนย์กลาง ( KAMONWAN SOONKLANG )  
  32     ศิริวรรณ เกตุพุดซา ( SIRIWAN KEADPUDSA )  
  32     อัศวิน เสนีชัย ( ATSAVIN SANEECHAI )  
  32     ศิริวรรณ เกตุพุดซา ( SIRIWAN KEADPUDSA )  
  33     ชาตรี กลมเกลี้ยง ( CHATREE KLOMKLIANG )  
  33     ชุติมา ดีสวัสดิ์ ( CHUTIMA DEESAWAT )  
  33     ธันย์ธนัช พูดเพราะ ( TANTANUT POODPHRAW )  
  33     กัญจีรา มีระเกตุ ( GUNJIRA MEERAKET )  
  34     ภัทรากุล พราหมณ์น้อย ( PATTARAKUN PRAMNOI )  
  34     ยินดี ถึงมาก ( YINDEE TUNGMAK )  
  34     กฤติกา หลีจินตะ ( KITTIKA LEEJINTA )  
  34     ธิติมา จารีรัตนารุ่งเรือง ( THITIMA JARERUTTANARUNGRUANG )  
  34     อรสุดา โสภาพรม ( ONSUDA SOPAPORM )  
  34     ศศิธร หยองเจริญ ( SASITORN YONGCHAROEN )  
  35     สุทธิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ( SUTTHISAK SRISAWAD )  
  35     นิภาพร บุตรสิงห์ ( NIPAPORN BUTSING )  
  35     เกษรินทร์ ศิริชวนจันทร์ ( KETSARIN SIRICHUANJUN )  
  35     เดือนดารา ตราชื่นต้อง ( DEONDARA TRACHUNTHONG )  
  35     ณิชพักตร์ เพิ่มพูนธัญญกิจ ( NITCHAPHAK PHOEMPHOONTHANYAKIT )  
  36     วัชราวัลย์ ธีรวัฒน์ ( WATCHARAWAN TEERAWAT )  
  36     สุมิตรา เมืองขวา ( SUMITTRA MUANGKHOUA )  
  36     สยาม แซ่ตั้ง ( SIAM SAE-TANG )  
  37     ชาลิสา จัยสิน ( CHALISA CHAISIN )  
  37     กนกพร ดอนเจดีย์ ( KHANOKPORN DONJDEE )  
  37     ชารีน่า อุเจะ ( CHAREENA UJEH )  
  37     พงษ์พัฒน์ ตุลาพันธุ์ ( PONGPAT TULAPUNT )  
  38     พรหมธิดา ดอกพรม ( PROMTHIDA DOKPROM )  
  38     ชิราภรณ์ ตายะ ( CHIRAPORN TAYA )  
  38     ผกามาศ อรุณสวัสดิ์ ( PHAKAMAT ARUNSAWAS )  
  38     อารยา รัตนเทวมาตย์ ( ARAYA RATTANATEWAMAT )  
  39     เจษฎาพร ภู่พันธ์ตระกูล ( JESADAPORN PUPANTRAGUL )  
  39     สันติ วินัยธรรม ( SANTI WINAITHAM )  
  39     ปพนสรรค์ กลั่นเรืองแสง ( PAPONSON KLANRUANGSANG )  
  39     ศิวาพัชญ์ ปุณยกุลเศรษฐ์ ( SIWAPAT PUNYAKUNLASET )  
  40     วิภาวรรณ ภมร ( WIPAWAN PHAMORN )  
  40     สดิพร ภูถมดี ( SADIPORN PHUTHOMDEE )  
  41     อนันตพร นิธิเดชวิศิษฏ์ ( ANANTAPON NITIDEJVISIT )  
  41     ปทุมวดี มีโชค ( PATHUMWADEE MEECHOK )  
  41     อภิญญา สุรวิทย์ ( APINYA SURAWIT )  
  41     กิตติญา นิตยบูรณ์ ( KITTIYA NITTAYABOON )  
  42     ไวทยาภรณ์ เพ็งทอง ( WAITAYAPORN PENGTONG )  
  43     กชพร บุญก่อสร้าง ( KODCHAPON BUNKOSANG )  
  43     มัสรอณี อาแวกะจิ ( MASRONEE ARWAEKAJI )  ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
ช่องทางติดต่อสื่อสารและร้องเรียน
อีเมล์: jutatip.sil@mahidol.ac.th

Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo