รายชื่อศิษย์เก่า วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ)


    มีผู้สำเร็จหลักสูตรนี้ จำนวน 15 คน

รุ่นที่ ชื่อ นามสกุล
  1     กังวาลนันต์ ฤทธิธนานันต์ ( KANGWALNUN RITTITHANANUN )  
  1     วราลักษณ์ เพ็ญสุวรรณ ( WARALUK PENSUWAN )  
  2     ลลิตา แก้ววิไล ( LALITA KAEWWILAI )  
  2     วันชนะ พลทองมาก ( WANCHANA PONTONGMAK )  
  2     สุขิตา สละ ( SUKETA SALA )  
  3     ธิดาทิพย์ ธีรกุลเดช ( TIDATIP TEERAKULDEJ )  
  4     กฤษณะ บุญแผน ( KRISANA BOONPHAN )  
  4     สุภัทรา บุญอภัย ( SUPATTRA BOONAPAI )  
  4     สุจิตรา เอื้อเฟื้อ ( SUCHITRA AUEFUEA )  
  4     จรินทร์ มีแสง ( JARIN MEESANG )  
  5     อาภากร ทิพย์พรหม ( ARPAKORN TIPPROM )  
  5     ชัยธวัช วันทะก๋า ( CHAITAWAT WANTAKA )  
  6     ศันสนีย์ ผุดผ่อง ( SANSANEE PHUDPHONG )  
  7     MOHAMMAD EMDADUL HAQUE ( MOHAMMAD EMDADUL HAQUE )  
  8     SM SOLAIMAN ( SM SOLAIMAN )  ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
ช่องทางติดต่อสื่อสารและร้องเรียน
อีเมล์: jutatip.sil@mahidol.ac.th

Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo