หลักสูตร


ระดับปริญญาโท

+ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ (วท.ม. (ชีวสถิติ)) (ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ)
Master of Science in Biostatistics
M.Sc. (Biostatistics) รายละเอียดหลักสูตร

+ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (วท.ม. (สนเทศศาสตร์สุขภาพ)(นานาชาติ))
Master of Science in Health Informatics (International Programme)
M.Sc.(Health Informatics) รายละเอียดหลักสูตร

ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
อีเมล์: chukiat.viw@mahidol.ac.th
Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo