ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2561

 1. Thassanee Soontorn[ทัศนีย์ สุนทร] , Yajai Sitthimongkol[ยาใจ สิทธิมงคล] , co Orapan Thosingha[อรพรรณ โตสิงห์] , Chukiat Viwatwongkasem
  Factors Influencing the Accuracy of Triage by Registered Nurses in Trauma Patients
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความแม่นยำในการคัดแยกผู้ป่วยบาดเจ็บของพยาบาลวิชาชีพ
  Pacific rim International Journal of Nursing Research, Apr.-Jun. 2018;22 (2) :120-130

 2. Napaphen Jantacumma[นภาเพ็ญ จันทขัมมา] , co Arpaporn Powwattana , Sunee Lagampan , Nutkamol Chansatitporn    
  Predictive Model of Quality of Life among Thai Pregnant Teenagers
  แบบจำลองการทำนายคุณภาพชีวิตของแม่วัยรุ่นไทย
  Pacific rim International Journal of Nursing Research, Jan.-Mar. 2018;22 (1) :30-42

 3. ปาณิสา ศรีดโรมนต์, ภูษิตา อินรประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร, ยุวนุช สัตยสมบูรณ์
  Leadership Skills, Leadership Style, Organization Climate that Affect Organizational Effectiveness of Department of Health, Ministry of Public Health
  ทักษะการบริหาร สไตล์ผู้นำ และบรรยากาศองค์กร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์กรของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
  วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, 2561; 41(1) : 43-55

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2560

 1. นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ , Pimpan Silpasuwan , ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม , ดุสิต สุจิรารัตน์ , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี , นฤมล เอื้อมณีกูล , นรินทร์ ปานดี , co มลินี สมภพเจริญ
  ความคิดเห็นต่อภาพคำเตือนบนซองบุหรี่แบบเรียบและผลต่อความเกรงกลัวอันตรายของบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนที่ไม่สูบบุหรี่
  วารสารศาสตร์, Sep.-Dec. 2017;10 (3) :269-301

 2. ธนันณัฏฐ สิงห์วิเศษ[Tanannut Singwiset] , co พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี , ราม รังสินธุ์[Ram Rangsin]    
  ACTORS ASSOCIATED WITH RISKY SEXUAL BEHAVIOR AMONG ADOLESCENT MALES IN THE ROYAL THAI ARMY
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นชายไทย ที่รับเข้าเป็นทหารกองประจำการ
  Journal of public health nursing, May.-Aug. 2017;31 :139-161

 3. บวร คลองน้อย[Boworn Klongnoi] , co วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย    
  Analysis and Design Information System in Dentistry
  การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศในการทำงานทางทันตแพทย์
  Journal of Health Education, Jan.-Jun. 2017;40 (1) :147-164

 4. co วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร , ณัฐจาพร พิชัยณรงค์[Natchaporn Pichainarong] , รังษีนพดล โถทอง[Rungsinoppadol Thotong] , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี , ศุภชัย ปิติกุลตัง    
  Association between physical activities and breast cancer among Thai women under 45 years old
  ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางกายกับมะเร็งเต้านมในสตรีไทยอายุน้อยกว่า 45 ปี
  Journal of Science and Technology Mahasarakham University, May.-Jun. 2017;36 (3) :383-391

 5. อนงค์นุช สารจันทร์[Anongnut Sarachan] , co วันเพ็ญ แก้วปาน , ปาหนัน พิชยภิญโญ , จุฑาธิป ศีลบุตร    
  EFFECT OF APPLYING MOTIVATION PROTECTION THEORY TO CONTACT LENS KERATITIS PREVENTION PROGRAM AMONG VOCATIONAL STUDENTS IN THE BANGKOK METROPOLITAN AREA
  ผลการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคกระจกตาอักเสบจากการใช้เลนส์สัมผัสในนักเรียนอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
  Journal of public health nursing, May.-Aug. 2017;31 () :113-138

 6. จันทรา ไวยรัตน์[Chantra Waiyarat] , co จารุวรรณ ธาดาเดช , ณัฐกมล ชาญสาธิตพร , ครองวงศ์ มุสิกถาวร[Khrongwong Musikatavorn]    
  Emergency Room Observation Unit Reduces Emergency Department Length of Stay Among Non High Risk Heart Failure Patients
  การลดระยะเวลาการให้บริการของห้องฉุกเฉินในผู้ป่วยภาวะหัวใจวายประเภทที่ไม่มีความเสี่ยงสูง ด้วยห้องสังเกตุอาการในห้องฉุกเฉิน
  Journal of Public Health, Jan.-Apr. 2017;47 (1) :5-17

 7. วิศรุต รัตนธรรม[Wisarut Ratanatham] , co จารุวรรณ ธาดาเดช , Piyathida Tridech , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี    
  Factors Affecting Organizational Commitment of Professional Personnel: A Study at Chonburi Hospital
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันองค์กรของบุคลากรสุขภาพ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลชลบุรี
  Chonburi Hospital Journal, Sep.-Dec. 2017;42 (3) :197-204

 8. ระเบียบ คำพิมพา[Rabeab Kumpimpa] , co วันเพ็ญ แก้วปาน , สุรินธร กลัมพากร , จุฑาธิป ศีลบุตร    
  Factors Related to Quality of Work Life among Nurses Practitioners in Primary Care Units of The Health Service Region 4
  ปัจจัยที่มีต่อความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลเวชปฏิบัติที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตบริการสุขภาพที่ 4
  Journal of Health Science (Thai), Jul.-Aug. 2017;26 (4) :798-800

 9. กษิรา โพรามาต[Kasira Poramat] , co ภูษิตา อินทรประสงค์ , ยุวนุช สัตยสมบูรณ์ , จุฑาธิป ศีลบุตร    
  Factors Related to the Effectiveness of Developmental Surveillance and Promotion of Children from Birth to 5 years in a Tambon Health Promoting Hospital of Public Health Service Provider Region 5
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตบริการสุขภาพที่ 5
  Journal of Public Health, Sep.-Dec. 2017;47 (3) :301-314

 10. สันติ วินัยธรรม[Santi Winaitham] , สุคนธา ศิริ , co ณัฐนารี เอมยงค์    
  Influence of Social Determinate on Smoking Behavior among Military Conscripts in the Northern Thailand
  อิทธิพลของปัจจัยทางสังคมต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของทหารกองประจำการในเขตภาคหนือของประเทศไทย
  Journal of Health Education, Jul.-Dec. 2017;40 (2) :75-87

 11. ตะวันรัตน์ สกุลรุ่งจรัส[Tawanrat Sakulrungjalas] , coชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล[Chuanruedee Kongsaktrakul] , อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์[Anannit Visudtibhan] , ณัฐกมล ชาญสาธิตพร    
  Knowledge and Attitude towards Epilepsy among Pediatic Nurses in Secondary and Tertiary Hospitals in Thailand
  ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคลมชักของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ ในประเทศไทย
  Journal of The Royal Thai Army Nurses, May.-Aug. 2017;18 () :131-139

 12. co วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร , ณัฐจาพร พิชัยณรงค์[Natchaporn Pichainarong] , รังษีนพดล โถทอง[Rungsinoppadol Thotong] , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี , ศุภชัย ปิติกุลตัง    
  Oral contraceptive use and breast cancer among Thai premenopausal women
  ยาคุมกำเนิดชนิดทานกับมะเร็งเต้านมในสตรีไทยก่อนหมดประจำเดือน
  Journal of Science and Technology Mahasarakham University, Nov.-Dec. 2017;36 (6) :769-779

 13. วิภาวรรณ ภมร[Wipawan Phamorn] , กลีบสไบ สรรพกิจ[Kleebsabai Sanpakit] , ภาวิณี คุปตวินทุ[Pawinee Kupatawintu] , co ณัฐนารี เอมยงค์
  The Probability of Finding an Unrelated Donor for Stem Cell Waiting List Patients at National Blood Centre, Thai Red Cross Society
  โอกาสพบผู้บริจาคเซลต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติของผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรอรับเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจาก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาติไทย
  Journal of Hematology and Transfusion Medicine, Apr.-Jun. 2017;27 (2) :127-135

 14. co Wisit Chaveepojnkamjorn , Rungsinoppadol Thotong , Pratana Satitvipawee , Supachai Pitikultang    
  Body mass index and breast cancer risk among thai premenopausal women: A case-control study
  Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Nov. 2017;18 (11) :3097-3101

 15. co Pimpan Silpasuwan , Chukiat Viwatwongkasem , Pornpimol Kongtip , Adul Bandhukul , Thida Omas , Susan Woskie    
  Catching and Correcting Unreported, Under-reported Accidents (Near-Misses) among Healthcare Providers in Thailand
  ARCHIVES OF MEDICINE, Mar. 2017;9 (2) :1-7

 16. Patiporn Bunyaphatkun[ปฏิพร บุณยพัฒน์กุล] , coSiriorn Sindhu[ศิริอร สินธุ] , Patricia M. Davidson , Ketsarin Utriyaprasit[เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์] , Chukiat Viwatwongkasem , Wittaya Chartbunchachai[วิทยา ชาติบัญชาชัย]    
  Factors Influencing Clinical Deterioration in Persons with Sepsis
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออาการทรุดลงทางคลินิคในผู้ที่มีภาวะพิษเหตุติดเชื้อ
  Pacific rim International Journal of Nursing Research, Apr.-Jun. 2017;21 (2) :135-147

 17. Sitanan Srijaiwong , Siriorn Sindhu , Ameporn Ratinthorn , Chukiat Viwatwongkasem    
  Factors Influencing Sexual Behaviors among Thai Adolescents
  Journal of Population and Social Studies, Jun. 2017;25 (3) :171-193

 18. Atiya Yeesin , Chanapong Rojanaworarit , Nutkamol Chansatitporn    
  Incidence of Peripheral Phlebitis and its Predictive Characteristics Infemale Inpatients Hospitalized at a Public Hospital in Thailand : A Prospective Cohort Study
  International Journal on Advanced Computer Theory and Engineering, 2017;6 (2-3) :27-33

 19. co Manas Ranjan Behera , Chardsumon Prutipinyo , Nithat Sirichotiratana , Chukiat Viwatwongkasem    
  Interventions for improved retention of skilled health workers in rural and remote areas
  Annals of Tropical Medicine and Public Health, Jan.-Feb. 2017;10 (1) :16-21

 20. Supattra Nonkhlor , Chanapong Rojanaworarit , Sutthi Jareinpituk , Chukiat Viwatwongkasem , Threerawat Punyana    
  Predictive characteristics of pneumonia in stroke patients attending Nan hospital, Thailand
  International Journal on Advanced Computer Theory and Engineering, 2017;6 (2-3) :19-26

 21. co Wisit Chaveepojnkamjorn , Natchaporn Pichainarong , Rungsinoppadol Thotong , Pratana Satitvipawee , Supachai Pitikultang    
  Relationship between Breast Cancer and Oral Contraceptive Use among Thai Premenopausal Women: a Case-Control Study
  Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, May. 2017;18 (5) 39:1429-1433

 22. co Behera Manas Ranjan , Chardsumon Prutipinyo , Nithat Sirichotiratana , Chukiat Viwatwongkasem    
  Strategies for Retaining Health-Care Professionals in Rurals Areas of India
  Indian Journal of Public Health Research and Development, Jan.-Mar. 2017;8 (1) :73-79

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2559

 1. ธนชีพ พีระธรณิศร์[Thanacheep Peratoranich] , นันทกา หนูเทพ[Nuntaka Nuthep] , นัยนา ใช้เทียมวงศ์[Naiyana Chaitiemwong] , ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม , co ศิราณี ศรีใส    
  A Study of the Influencing Components for Local Administration Food Sanitation Index Formulation: FSI
  การศึกษาองค์ประกอบที่จำเป็นในการพัฒนาดัชนีชี้วัดสภาวการณ์สุขาภิบาลอาหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  Journal of Public Health, May.-Aug. 2016;46 (2) :180-190

 2. สุนิสา จันทร์แสง[Sunisa Chansaeng] , co ภรณี วัฒนสมบูรณ์ , Lukkhana Termsirikulchai , ณัฐกมล ชาญสาธิตพร    
  Factors Associated with Adherence to Cervical Cancer Screening among Women in Songphenong District, Suphanburi Province
  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความต่อเนื่องในการรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
  Journal of Phrapokklao Nursing College, Sep.-Feb. 2016;27 (1) :1-16

 3. co วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร , ณัฐจาพร พิชัยณรงค์[Natchaporn Pichainarong] , วรณัน อรรถแสงศรี[Voranan Adthasangsri] , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี , ชฎาภา ประเสริฐทรง[Chadapa Prasertsong]    
  Social Determinants and Depression among Senior High School Students
  ปัจจัยทางสังคมกับภาวะซึมเศร้าในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
  Journal Science and Technology Mahasarakham University, Sep.-Oct. 2016;35 (5) :559-567

 4. อรทัย ห้าวหาญ[Orathai Haoharn] , co ภูษิตา อินทรประสงค์ , จุฑาธิป ศีลบุตร    
  The Development of Nursing Record Forms In-Patient Department at Hospital for Tropical Diseases
  ผลการพัฒนาแบบบันทึกการพยาบาล แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
  Journal of Nursing Division, May.-Aug. 2016;43 (2) :25-43

 5. ศรัญยพิชญ์ ปาประลิต[S. Papralit] , co สุรินธร กลัมพากร , จุฑาธิป ศีลบุตร    
  The effects of brief smoking cessation education program and telephone follow-up in roof products industry, Saraburi Province
  ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เพื่อช่วยเลิกบุหรี่แบบกระชับ ร่วมกับการใช้โทรศัพท์ติดตามผลการเลิกบุหรี่ ของพนักงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หลังคา จังหวัดสระบุรี
  Thai Journal of Nursing, Jan.-Mar. 2016;65 (1) :28-38

 6. วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร , co ณัฐจาพร พิชัยณรงค์[Natchaporn Pichainarong] , วรณัน อรรถแสงศรี[Voranan Adthasangsri] , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี , ชฎาภา ประเสริฐทรง[Chadapa Prasertsong]    
  Youths and Depression: Depressive Evaluation among Senior High School
  วัยรุ่นกับภาวะซึมเศร้า: การประเมินภาวะซึมเศร้าในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนนทบุรี
  Journal Science and Technology Mahasarakham University, Sep.-Oct. 2016;35 (5) :530-537

 7. Pichitpong Soontornpipit    
  (Conference Paper) A dual-band compact microstrip patch antenna for 403.5 MHz and 2.45 Ghz on-body communications
  Procedia Computer Science, 2016;86 () :232-235

 8. Chareena Ujeh , Pratana Satitvipawee , Jutatip Sillabutra , Pichitpong Soontornpipit , Prasong Kitidamrongsuk , co Chukiat Viwatwongkasem    
  (Conference Paper) Bootstrapping with R to determine variances of mixture model estimates in predicting confidence intervals for population sizes
  Procedia Computer Science, 2016;86 () :216-219

 9. Jutatip Sillabutra , co Prasong Kitidamrongsuk , Chukiat Viwatwongkasem , Chareena Ujeh , Siam Sae-tang , Khanokporn Donjdee    
  (Conference Paper) Bootstrapping with R to Make Generalized Inference for Regression Model
  Procedia Computer Science, 2016;86 () :228-231

 10. Jarin Meesang , Pichitpong Soontornpipit , Chukiat Viwatwongkasem , Prasong Kitidamrongsuk , co Jutatip Sillabutra    
  (Conference Paper) Data flow diagram for developing decision support system of acute myocardial infarction screening
  Procedia Computer Science, 2016;86 () :248-251

 11. Pichitpong Soontornpipit
      (Conference Paper) Design of implanted PIFA for implantable biotelemetry locations: chest and abdomen
  Procedia Computer Science, 2016;86 () :236-239

 12. Prasong Kitidamrongsuk , Sutthi Jareinpituk , Sarika Pattanasin , Chukiat Viwatwongkasem , Pichitpong Soontornpipit , Jutatip Sillabutra , co Pratana Satitvipawee
      (Conference Paper) Determinants of impregnated net ownership and utilization in rural community on the Thai-Myanmar border in Prachuab Khiri Khan, Thailand
  Procedia Computer Science, 2016;86 () :224-227

 13. Suchitra Auefuea , Jutatip Sillabutra , Pratana Satitvipawee , Adisak Nartthanarung , co Pichitpong Soontornpipit    
  (Conference Paper) Development of electronic home health care record system on web applications
  Procedia Computer Science, 2016;86 () :204-207

 14. co Pichitpong Soontornpipit , Chukiat Viwatwongkasem , Chanvit Taratep , Watcharawan Teerawat , Prachuab Vanichatchavan    
  (Conference Paper) Development of the electronic surveillance monitoring system on web applications
  Procedia Computer Science, 2016;86 () :244-247

 15. Supattra Boonpai , Jutatip Sillabutra , Chukiat Viwatwongkasem , Pratana Satitvipawee , Piangchan Rojanavipart , co Pichitpong Soontornpipit
      (Conference Paper) E-assisted nutrition package for hypertension patients
  Procedia Computer Science, 2016;86 () :208-211

 16. Chukiat Viwatwongkasem    
  (Conference Paper) EM Algorithm for Trucated and Censored Poisson Likelihoods
  Procedia Computer Science, 2016;86 () :240-243

 17. Siam Sae-tang , Ramidha Srihera , Pichitpong Soontornpipit , Pratana Satitvipawee , co Chukiat Viwatwongkasem
      (Conference Paper) Interval estimation of diagnostic odds ratio in meta-analysis by means of profile likelihoods
  Procedia Computer Science, 2016;86 () :212-215

 18. Khanokporn Donjdee , Pratana Satitvipawee , Prasong Kitidamrongsuk , Pichitpong Soontornpipit , Jutatip Sillabutra , co Chukiat Viwatwongkasem  
    (Conference Paper) Some tests based on the profile likelihood estimator for testing homogenety of diagnostic odds ratios in meta-analysis
  Procedia Computer Science, 2016;86 () :220-223

 19. co Pichitpong Soontornpipit , Chanvit Taratep , Watcharawan Teerawat , Pratana Satitvipawee , Theera Piroonratana    
  (Conference Paper) The study of hospital information systems in the 8th health region
  Procedia Computer Science, 2016;86 () :252-256

 20. Tidarat Vasaroangrong , co Orpan Thosingha , Barbara Riegel , Chanean Ruangsetakit , Chukiat Viwatwongkasem    
  Factors influencing prehospital delay time among patients with peripheral arterial occlusive disease
  European Journal of Cardiovascular Nursing, 2016; 15(4):285-293

 21. co Zay Yar , Kulaya Narksawat , Nutkamol Chansatitporn  
    Oral Health of Myanmar Migrants along the Thai border in Mae Sot District, Tak Province, Thailand
  Asia Journal of Public Health, Jan.-Jun. 2016;7 (1) :29-33

 22. co Su Kyaw Myint , Kulaya Narksawat , Jutatip Sillabutra
  PREVALENCE AND FACTORS INFLUENCING BETEL NUT CHEWING AMONG ADULTS IN WEST INSEIN TOWNSHIP, YANGOON, MYANMAR
  The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, Sep. 2016;47 (5) :1089-1097

 23. Natthacha Chiannikulchai[ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย] , co Orapan Thosingha[อรพรรณ โตสิงห์] , Usavadee Asdornwised[อุษาวดี อัศดรวิเศษ] , Prasert Sarnvivad[ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์] , Chukiat Viwatwongkasem    
  Primary Brain Tumors in Thais: Symptom Experience and Predicting Factors
  เนื้องอกสมองปฐมภูมิในคนไทย: ประสบการณ์การเกิดอาการและปัจจัยทำนาย
  Pacific rim International Journal of Nursing Research, Oct.-Dec. 2016;20 (4) :275-292

 24. Suchanya Lohacheewa[สุจรรยา โลหาชีวะ] , co Yajai Sitthimongkol[ยาใจ สิทธิมงคล] , Yupapin Sirapo-ngam[ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม] , Chukiat Viwatwongkasem    
  Psychological Distress of Family Members Caring for a Relative with First Episode Schizophrenia
  ภาวะกดดันทางจิตใจของสมาชิกครอบครัวที่ดูแลญาติที่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเภทครั้งแรก
  Pacific rim International Journal of Nursing Research, Jul.-Sep. 2016;20 (3) :183-195

 25. Nutkamol Chansatitporn , co Naowarut Charoenca , Anupreet Sidhu , Punyarat Lapvongwatana , Nipapun Kungskulniti , co Steve Sussman    
  Three-month effects of Project EX: A smoking intervention pilot program with Thai adolescents
  Addictive Behaviors, Oct 2016;61 () :20-24

 26. เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล (CO), จุฑาธิป ศีลบุตร, จิราพร ชมพิกุล, กวินารันต์ สุทธิสุคนธ์, สมชาย วิริภิรมย์กูล
  Factors Affecting Thai Elderly Families Hardship
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากลำบากของครอบครัวผู้สูงอายุไทย
  วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 หน้า 414-426

 27. กวินารันต์ สุทธิสุคนธ์ (CO), จุฑาธิป ศีลบุตร, จิราพร ชมพิกุล, เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล, สมชาย วิริภิรมย์กูล
  Quality of Life of Elderly Families Facing with Difficulties
  คุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้สูงอายุที่ประสบสภาวะยากลำบาก
  วารสารบริหารท้องถิ่น, ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2559) หน้า 20-35

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2558

 1. อภิชาญ ทองใบ[Apichan Thongbai] , จารุวรรณ ธาดาเดช , Piyathida Tridech , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี    
  Associaton of Organizational Climate, Transformational Leadership and Learning Organization as Perceived by Personnel in Office under the Department of Disease Control, Ministry of Public Health
  ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตามการรับรู้ของบุคคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  Journal of Health Science (Thai), 2015; 24(5): 950-960.

 2. ประภารัตน์ พรมเอี้ยง[Praparat Promeiang] , นวรัตน์ สุวรรณผ่อง , มธุรส ทิพยมงคลกุล , ฉวีวรรณ บุญสุยา    
  Quality of Work Life among Professtional Nurses in Nakhonpathom Hospital
  คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครปฐม
  Journal of Health Science (Thai), 2015; 24(3): 769-778.

 3. Thitima Jareruttanarungruang , ณัฐกมล ชาญสาธิตพร , ฉวีวรรณ บุญสุยา , พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์    
  Time Series Analysis of Air Quality Index in Bangkok
  การวิเคราะห์อนุกรมเวลาดัชนีคุณภาพอากาศ ในเขตกรุงเทพมหานคร
  HCU Journal, 2015; 18(36): 19-34.

 4. co Bohning D. , Chukiat Viwatwongkasem    
  A Miscellaneous Note on the Equivalence of Two Poisson Likelihoods
  Journal of Biometrics & Biostatistics, 2015; 6(2): no.231.

 5. Erum Sami , co Tippanart Vichayanrat , Pratana Satitvipawee  
    Dental fluorosis and its relation to socioeconomic status, parents' knowledge and awareness among 12-year-old school children in Quetta, Pakistan
  The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 2015; 46(2): 360-368.

 6. Chainarong Apinhapath , co Chanuantong Tanasugarn , Nutkamol Chansatitporn , Allan Steckler    
  Determinants predicting intention to property dispose of used batteries
  Kasetsart Journal - Social Science, 2015; 36(1); 173-182.

 7. co Tomomi Aikawa , Patcharanee Pavadhgul , Rewadee Chongsuwat , Siraporn Sawasdivorn , Chaweewon Boonshuyar    
  Maternal Return to Paid Work and Breastfeeding Practices in Bangkok, Thailand
  Asia-Pacific journal of Public Health, 2015; 27(2): NP1253-NP1262.

 8. Pornlert Chumchai , co Pimpan Silpasuwan , Chukiat Viwatwongkasem , Sara Arporn , Plernpit Suwan-ampai    
  Prevalence and Risk Factors of Respiratory Symptioms Among Home-Based Garment Workers in Bangkok, Thailand
  Asia-Pacific journal of Public Health, 2015; 27(4): 461-468.

 9. co Piraya Bhoomiboonchoo , Ananda Nisalak , Nutkamol Chansatitporn , In-Kyu Yoon , Siripen Kalayanarooj , Mathuros Thipayamongkolkul , Timothy Endy , Alan L Rothman , Sharone Green , Anon Srikiatkhachorn , Darunee Buddhari , Mammen P Mammen , Robert V Gibbons    
  Sequential dengue virus infections detected in active and passive surveillance programs in Thailand, 1994-2010
  BMC Public Health, 2015; 15(1): Article No. 250.

 10. co Naruemon Auemaneekul , Pimpan Silpasuwan , Nithat Sirichotiratana , Pratana Satitvipawee , Malinee Sombhopcharoen , Chukiat Viwatwongkasem , Dusit Sujirarat    
  The Impact of Cigarette Plain Packaging on Health Warning Salience and Perceptions: Implications for Public Health Policy
  Asia-Pacific journal of Public Health, 2015; 27(8): 858-859.

 11. Tidarat Vasaroangrong , co Orpan Thosingha , Barbara Riegel , Chanean Ruangsetakit , Chukiat Viwatwongkasem    
  Factors influencing prehospital delay time among patients with peripheral arterial occlusive disease
  European Journal of Cardiovascular Nursing, 2015; Online First.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2557

 1. Aporacha Lumdubwong , Yupapim Sirapo-ngam , Manee Arpananthikul , Chukiat Viwatwongkasem , Nancy S. Redeker. การศึกษาเปรียบเทียบการใช้กลุ่มมิตรภาพบำบัดในผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งลำใส้ใหญ่และลำใส้ตรงที่มีทวารเทียม A Comparative study of Friendship Therapy Groups for Thais with Colorectal Cancer and Colostomies. Pacific rim International Journal of Nursing Research Apr.-Jun. 2014;18 (2) :138-151

 2. Jemish Acharya , Nutkamol Chansatitporn , Kulaya Narksawat. Dental Caries Status And Oral Health Needs among Disabled Children Living In Care Centers In Kathmandu Valley, Nepal. Webmed Central Feb. 2014;5 (2) :1-13

 3. Nawarat Suwannapong , Mathuros Thipayamongkolkul , Adisak Bhumiratana , Chaweewon Boonshuyar , Nopporn Howteerakul , S. Poolthin. Effect of community participation on household environment to mitigate dengue transmission in Thailand. Tropical Biomedicine Mar. 2014;31 (1) :149-158

 4. Chan Nyein , Boonyong Keiwkarnka , Jutatip Sillabutra. Factors Affecting The Birth Spacing Among Rural Pregnant Women in Salin Township, Myanmar. Journal of Health Research Jun. 2014;28 (3) :165-171

 5. Nongnuch Sirachinan , Pornchanok Iamsirirak , Pimlak Charoenkwan , Praguywan Kedegasem , Pakawan Wongwerawattanakoon , Werasak Sasanakul , Nutkamol Chansatitporn , Ampaiwan Chuansumrit. New mathematical formula for differentiating thalassemia trait and iron deficiency anemia in thalassemia prevalent area: a study in healthy school-age children. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Jan. 2014;45 (1) :174-182

 6. Chomphoonut Srirat , Somchit Hanucharurnkul , Suparb Aree-Ue , Chukiat Viwatwongkasem , Tipaporn Junda. อาการที่ทุกข์ทรมาน กลุ่มอาการ และวิธีการจัดการในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง Symptom Distress, Cluster, and Management in Thais with COPD. Pacific rim International Journal of Nursing Research Jul.-Sep. 2014;18 (3) :244-262

 7. Katiya Ivanovitch , Jeeranun Klaewkla , Rewadee Chongsuwat , Chukiat Viwatwongkasem , Wanicha Kitvorapat. The Intake of Energy and Selected Nutrients by Thai Urban Sedentary Workers: An Evaluation of Adherence to Dietary Recommendations. Journal of Nutrition and Metabolism Dec. 2014

 8. Piraya Bhoomiboonchoo , Robert V. Gibbons , Angkana Huang , In-Kyu Yoon , Darunee Buddhari , Ananda Nisalak , Nutkamol Chansatitporn , Mathuros Thipayamongkolkul , Siripen Kalanarooj , Timothy Endy , Alan L. Rothman , Anon Srikiatkhachorn , Sharone Green , Mammen P. Mammen , Derek A. Cummings , Henrik Salje. The Spatial Dynamics of Dengue Virus in Kamphaeng Phet, Thailand. PLOS Neglected Tropical Diseases Sep. 2014;8 (9)

 9. Hien Loc , เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล , Vallop Bhuvapanich, ปรารถนา สถิตย์วิภาวี , Dung Truong. Dental caries and oral hygiene status among 6-8 years old schoolchildren in Hanoi and Langson cities, Vietnam. Mahidol Dental Journal Jan.-Apr. 2014;34 (1) :13-18

 10. Mon Mon Htwe , เนตร หงษ์ไกรเลิศ , จุฑาธิป ศีลบุตร. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคของสมาชิกครอบครัวที่มีผู้ป่วยวัณโรคในอำเภอแมกเวย์ ประเทศพม่า Factors affecting preventive behavior of tuberculosis among the family members in Magway district, Magway Region, Myanmar. Journal of Public Health and Development May.-Aug. 2014;12 (2) :35-48

 11. กิติมา นิพาสพงษ์ , สุรินธร กลัมพากร , ปรารถนา สถิตย์วิภาวี. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของพนักงานดับเพลิง กรุงเทพมหานคร Factors related to health status of firefighters in Bangkok. Journal of public health nursing Sep,-Dec. 2014;28 (3) :99-111

 12. สุรชัย โชคครรชิตไชย , บุญยง เกี่ยวการค้า , จุฑาธิป ศีลบุตร. การเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานช่วงวิกฤติมหาอุทกภัยปี พ.ศ.2554 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Occurrence of Complications of diabetic patients during the worst flood in 2011 in Phra Nakhon Si Ayutthaya province. Journal of Public Health and Development Sep.-Dec. 2014;12 (3) :49-62

 13. วุฒิพันธ์ ทานะมัย , ภูษิตา อินทรประสงค์ , จุฑาธิป ศีลบุตร. ภาวะผู้นำเส้นทางสู่เป้าหมาย และการรับรู้ปัจจัยเชิงสถานการณ์ที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 3 Path - Goal Leadership Theory and Situational Factors Affecting Performance Effectivenss among Directors of Tambon Health Promotion Hospital in The Public Health Region 3. Journal of Health Systems Research Jan.-Mar. 2014;8 (1) :85-92

 14. เวียงสวรรค์ กิตติพงษ์ , เนตร หงษ์ไกรเลิศ , จุฑาธิป ศีลบุตร. พฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในนครเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Preventive behavior of sexually transmitted diseases among high school students in vientiane, LAO P.D.R. Journal of Public Health and Development Sep.-Dec. 2014;12 (3) :65-77

 15. กวินารัตน์ สุทธิคนธ์ , สุพัตรา ศรีวณิชชากร , จุฑาธิป ศีลบุตร , เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล , สมชาย วิริภิรมย์กูล. ศักยภาพขององค์กรท้องถิ่นในการจัดการดูแลผู้สูงอายุทุพพลภาพในชุมชน The Potential of Local Organization on disabled elderly care management in community. Journal of Health Systems Research Apr.-Jun. 2014;8 (2) :132-141

ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
อีเมล์: chukiat.viw@mahidol.ac.th
Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo