บุคลากร


Assoc. Prof. Chukiat Viwatwongkasem
รองศาสตราจารย์ ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม
ตำแหน่ง: หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ

อีเมล์: chukiat.viw@mahidol.ac.th

Assoc. Prof. Pratana Satitvipawee
รองศาสตราจารย์ ปรารถนา สถิตย์วิภาวี


อีเมล์: pratana.sat@mahidol.ac.th

Assist. Prof. Natkamol Chansatitporn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐกมล ชาญสาธิตพร


อีเมล์: natkamol.cha@mahidol.ac.th

Assist. Prof. Vanvisa Sresumatchai
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย

อีเมล์: vanvisa.sre@mahidol.ac.th , vanvisamu@gmail.com

Assist. Prof. Jutatip Sillabutra
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาธิป ศีลบุตร

อีเมล์: jutatip.sil@mahidol.ac.th

Assist. Prof. Pichitpong Soontornpipit
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ

อีเมล์: pichitpong.soo@mahidol.ac.th , soontornpipit@gmail.com

Assist. Prof. Hathaikan Chootrakool
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทัยกาญจน์ ชูตระกูล

อีเมล์: hathaikan.cho@mahidol.ac.th

Lect. Prasong Kitidamrongsuk
อาจารย์ ประสงค์ กิติดำรงสุข

อีเมล์: prasong.kit@mahidol.ac.th

 

 
 
Miss Punnapar Rawanont
นางสาวปุณณภา ระวานนท์
Mr. Mongkol Akko
นายมงคล อักโข

ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
อีเมล์: chukiat.viw@mahidol.ac.th
Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo