หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ
Master of Science Programme in Biostatistics

ปรัชญาของหลักสูตร
      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ มุ่งเน้นผลิตนักวิชาการด้านชีวสถิติที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งในทฤษฎีหลัก และทฤษฎีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข มีทักษะในด้านการสื่อสารและการใช้เครื่องมือทางชีวสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมการปฏิบัติงานภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพและวิชาการ และมีความเชี่ยวชาญในบทบาทของนักชีวสถิติในการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพในงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตมีความรู้ความสามารถดังนี้
      ๑. ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมทั้งทางวิชาการและวิชาชีพด้านชีวสถิติ
      ๒. มีความรู้และประยุกต์หลักวิชาการทางด้านชีวสถิติ ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ทางทฤษฎี หลักการ และวิธีการที่สำคัญทางชีวสถิติไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
      ๓. วิเคราะห์งานด้านชีวสถิติ พัฒนาโครงการวิจัย และดำเนินงานวิจัยได้อย่างถูกหลักระเบียบวิธีวิจัย
      ๔. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยมีศักยภาพเป็นผู้นำด้านชีวสถิติ
      ๕. สื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ทันสมัยตลอดจนนำเสนองานด้วยภาษาที่เหมาะสมตรงประเด็นชัดเจน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
      ๑. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
      ๒. แสดเข้าใจทฤษฎีทางสถิติ วิธีการทางชีวสถิติ
      ๓. จัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้องโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
      ๔. เลือกใช้หลักทฤษฎีทางสถิติและวิธีการทางชีวสถิติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามบริบทของข้อมูล
      ๕. วิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยใช้หลักทฤษฎีทางสถิติและวิธีการทางชีวสถิติได้อย่างถูกต้อง
      ๖. นำเสนอผลการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง
      ๗. ให้คำแนะนำวิธีการทางชีวสถิติที่ถูกต้อง
      ๘. สร้างงานวิจัยด้านสถิติทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย
      ๙. ทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยแสดงภาวะผู้นำทางด้านชีวสถิติ โดยบูรณาการความรู้ด้านชีวสถิติ

ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
อีเมล์: chukiat.viw@mahidol.ac.th
Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo