หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ
Master of Science Programme in Biostatistics

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคปกติ : จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ
ภาคพิเศษ : จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
      1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา และได้เคยศึกษาวิชาคณิตศาสตร์หรือสถิติรวมกันไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรอง
      2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
      3. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กรณีผู้สมัครชาวต่างชาติ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามแนวปฏิบัติมาตรฐานความรู้ภาษาไทยขั้นต่ำสำหรับชาวต่างชาติที่มาศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาไทยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
      4. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อความข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาได้ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (เช่น นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นต้น)

แผนการศึกษา

สำหรับหลักสูตรภาคปกติ และ หลักสูตรภาคพิเศษ ประกอบด้วย
(1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
(2) หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต
(4) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า      36 หน่วยกิต


  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  เริ่มเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2 สัปดาห์ ในช่วงระหว่างปลายเดือนกรกฎาคม - ต้นเดือนสิงหาคมของทุกปี
  PHBS 519 Introduction to Mathematical Statistics and Programming     3 หน่วยกิต
  PHCH 604 General Public Health     3 หน่วยกิต
  ชั้นปี   ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 2
1   PHBS 601 Statistical Theory  
  PHBS 615 Biostatistical Analysis  
  PHBS 604 Data Science Architecture in Healthcare  
  PHEP 619 Basic Epidemiology  
3 หน่วยกิต  
3 หน่วยกิต  
3 หน่วยกิต  
2 หน่วยกิต  
  PHBS 622 Categorical Data Analysis  
  PHBS 630 Research Methods in Health Sciences  
  วิชาเลือก  
3 หน่วยกิต  
3 หน่วยกิต  
6 หน่วยกิต  


2   PHBS 695 Seminar Biostatistics  
  PHBS 698 Thesis  
1 หน่วยกิต  
6 หน่วยกิต  
  PHBS 698 Thesis  
6 หน่วยกิต  

รายวิชาเลือก
PHBS 606 Bayesian Method and Model     3 หน่วยกิต
PHBS 609 Math Models for Infectious Diseases     3 หน่วยกิต
PHBS 614 Spatial & Temporal Mapping & Modeling     3 หน่วยกิต
PHBS 605 Multilevel, Mixed-Effects, and Structural Equation Models     3 หน่วยกิต
PHBS 620 Generalized Linear Models     3 หน่วยกิต
PHBS 633 Time Series Analysis     3 หน่วยกิต
PHBS 636 Meta-Analysis     2 หน่วยกิต
PHBS 654 Advanced Biostatistics in H. Sc.     3 หน่วยกิต
PHBS 647 Data Mining & Knowledge Discovery     3 หน่วยกิต
PHBS 649 Health Decision Support Systems     3 หน่วยกิต
PHBS 656 Leadership in Biostatistics     2 หน่วยกิต
PHBS 668 Big Data Analytic in Health     3 หน่วยกิต
PHBS 672 Information Project Management     3 หน่วยกิต
PHBS 696 Linear Models     3 หน่วยกิตติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
อีเมล์: chukiat.viw@mahidol.ac.th
Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo