สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการ
๑. นักศึกษาสามารถค้นคว้าจากเอกสาร ตำรา วารสาร ประกอบการศึกษาได้จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี และสามารถใช้บริการยืมหนังสือจากห้องสมุด มหาวิทยาลัยอื่นๆ
๒. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาชีวสถิติ
๓. ห้องพักนักศึกษา ภาควิชาชีวสถิติ
๔. หลักสูตรสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับเงินทุนสนับสนุนสำหรับการศึกษาและทำวิจัย
๕. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมในการประชุมวิชาการ หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา
๖. หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่พร้อมรับฟังสนับสนุนและให้คำแนะนำนักศึกษา เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๗. Fitness Center คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
อีเมล์: chukiat.viw@mahidol.ac.th
Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo