อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
๑. นักวิชาการด้านชีวสถิติ สถิติ สถิติประยุกต์
๒. นักวิจัยทางชีวสถิติ ทางการแพทย์ สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๓. นักชีวสถิติ ประจำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ หรือบริษัทผู้ผลิตยา
๔. นักจัดการด้านข้อมูล เน้นด้านการแพทย์ สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
อีเมล์: chukiat.viw@mahidol.ac.th
Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo