คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ     ศ. ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม     
       ประธานหลักสูตร     
       chukiat.viw@mahidol.ac.th      


     รศ. จุฑาธิป ศีลบุตร     
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร      
       jutatip.sil@mahidol.ac.th      


     รศ. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร     
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร      
       natkamol.cha@mahidol.ac.th      

ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
อีเมล์: chukiat.viw@mahidol.ac.th
Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo