หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ
Master of Science Programme in Biostatistics

แผนการศึกษา     แผ่นสรุปหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร
      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ มุ่งเน้นผลิตนักวิชาการด้านชีวสถิติที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งในด้านทฤษฎีชีวสถิติและสามารถประยุกต์หลักวิชาการทางด้านชีวสถิติเข้ากับงานด้านการแพทย์ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในด้านการสื่อสารและการใช้เครื่องมือทางชีวสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ที่สนองตอบต่อความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิทยการของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม จริยธรรมการปฏิบัติงานภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพและวิชาการ และมีความเชี่ยวชาญในบทบาทของนักชีวสถิติในการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอื่น ในงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
      ปรัชญาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ ได้แก่ จัดการศึกษาโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ชีวสถิติ สามารถนำไปประยุกต์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตมีความรู้ความสามารถดังนี้
      ๑. ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพด้านชีวสถิติ
      ๒. มีองค์ความรู้ด้านชีวสถิติและทฤษฏีสถิติ รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล การจัดการข้อมูล และด้านงานวิจัย อย่างถูกต้องและเหมาะสม
      ๓. มีทักษะทางปัญญา สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์งานด้านหลักวิชาชีวสถิติ ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล ด้านงานวิจัย ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
      ๔. มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีด้านชีวสถิติ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
      ๕. มีการสื่อสารที่ดีทั้งภาษาเขียนและพูด มีการใช้เครื่องมือทางชีวสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ทั้งในการสืบค้น การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และนำเสนองานได้อย่างเหมาะสมตรงประเด็นชัดเจน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
      ๑. แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ
      ๒. เข้าใจและอธิบายหลักทฤษฎีสถิติและวิธีการทางชีวสถิติได้ถูกต้อง เหมาะสม ตามบริบทและความจำเพาะของข้อมูล
      ๓. ออกแบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
      ๔. วิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ครบทุกระดับการวัดของตัวแปร และผสานการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลต่างระดับหลายระดับได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงข้อมูลขนาดใหญ่
      ๕. พัฒนาโครงการวิจัยและดำเนินงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง ตรงตามระเบียบวิธีวิจัย ทั้งทางด้านทฤษฎีสถิติและการประยุกต์วิธีการทางชีวสถิติในงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
      ๖. แสดงภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดีทางด้านชีวสถิติ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
      ๗. สื่อสารงานด้านชีวสถิติได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น สามารถใช้เครื่องมือทางชีวสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ทันสมัย

ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
อีเมล์: chukiat.viw@mahidol.ac.th
Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo