หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Science Program in Health Informatics (International Program)

ไฟล์นำเสนอหลักสูตร    


ปรัชญาของหลักสูตร
      หลักสูตรมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาการ และการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นการผสมผสานองค์ความรู้ ระหว่างด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการข้อมูลเข้าด้วยกัน ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์และบูรณาการ เพื่อให้ได้องค์ความรู้หรืองานวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
      ๑. มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานวิชาการ วิจัยและงานด้านสนเทศศาสตร์สุขภาพ
      ๒. มีความรู้และความเช้าใจในการผสมผสานความรู้ศาสตร์ด้านเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ การบริหารข้อมูลและการจัดการระบบ
      ๓. ดำเนินงานวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมทางด้านสนเทศศาสตร์สุขภาพและการประยุกต์เพื่อสนับสนุนงานด้านสุขภาพ
      ๔. ทำงานเป็นทีมและรับผิดชอบในการทำงานเป็นกลุ่มสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
      ๕. ใช้ทักษะในการสืบค้น สื่อสาร นำเสนอ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
      ๑. ปฏิบัติตามจริยธรรมด้วยความประพฤติตนถูกต้องในอาชีพทางวิชาการและ/หรือการวิจัย
      ๒. ประยุกต์ความรู้ระหว่างด้านสนเทศศาสตร์สุขภาพ และการบริหารจัดการเข้าด้วยกัน
      ๓. สร้างสรรค์งานวิจัยจนนำไปสู่การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
      ๔. แสดงทักษะการสื่อสาร ทั้งการพูด การเขียน การนำเสนอผลงานทางสนเทศศาสตร์สุขภาพ
      ๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
อีเมล์: chukiat.viw@mahidol.ac.th
Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo