ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" สาขาวิชาสถิติศาสตร์

     

แหล่งข้อมูล : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
ช่องทางติดต่อสื่อสารและร้องเรียน
อีเมล์: jutatip.sil@mahidol.ac.th

Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo