ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณณัฐชยาพัชร์ รอดสี เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน (ผู้แทนผู้อำนวยการเขตราชเทวี) ร่วมกันเปิดโครงการขยับกายสไตล์แอโรบิค เพื่อสุขภาพ
      โครงการขยับกายสไตล์แอโรบิค เพื่อสุขภาพ เชิญทุกท่านที่อยากขยับร่างกาย รักสุขภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ในการป้องกันตนเองจากโรคเรื้อรังต่างๆ
ในทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 16.30 - 17.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ดำเนินการโดย กลุ่มผู้รักสุขภาพและ ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเขตราชเทวี สำนักงานเขตราชเทวี และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
ช่องทางติดต่อสื่อสารและร้องเรียน
อีเมล์: jutatip.sil@mahidol.ac.th

Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo