นักศึกษาปัจจุบัน


ปีการศึกษา 2566

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ (ภาคพิเศษ)

1. น.ส. สุมิลตรา สิทธิสวนจิก
2. นาย บูรณ์ยวิชญ์ วรสิงห์
3. นาย ชินวัตร ป่าอ้อย
4. น.ส. กมลพร เนียมกลั่น
5. น.ส. ศุภินทรา ศรีพิกุล
6. น.ส. วรัชยา วิเศษสิงห์
7. นาย อธิพงศ์ ประวาฬ
8. นาย ทศพล วงศ์ชัยสุริยะ
9. น.ส. ฐิตาภา ธงชัย
10. นาย ฐานันพ์ วิศิลป์
11. น.ส. ธันยพร จำปาเทศ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

1. นาย อชิระ ก่อเจดีย์


ปีการศึกษา 2565

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ (ภาคพิเศษ)

1. นาย พงษ์ศักดิ์ ประคองจิตร
2. นาย คมศักดิ์ สังขนิมิตร
3. นาย ณัฐภัทร มากประดิษฐ์
4. น.ส. ภาสินี จุลิมาศาสตร์
5. นาย วันเฉลิม รัตพร
6. น.ส. รัชนีกร เครือชารี
7. น.ส. วราภรณ์ เนตรพราว
8. น.ส. วสุมดี ก่ออมรทรัพย์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

1. Mr. GIOVANNI SULLANO AGRA
2. Miss KHIN SWE HTET


ปีการศึกษา 2564

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ (ภาคพิเศษ)

1. น.ส. วันเพ็ญ จันทรังษี
2. นาย ธนวัฒน์ โนชัยวงค์
3. น.ส. ปัตตาเวีย ช้อยเครือ
4. น.ส. สิริมนัส เจียรานุชาติ
5. นาย บูรณ์ยวิชญ์ วรสิงห์
6. นาย ปิยะณัฐ นามชู
7. น.ส. ปาหนัน กาญจนานุรักษ์
8. น.ส. ณัฐวรรณ สุขนาค
9. น.ส. สมฤทัย ไชยอักษร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

1. น.ส. สกาวรัตน์ เมืองแมน


ปีการศึกษา 2563

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ (ภาคปกติ)

1. น.ส. ปรียานุช เกษประทุม
2. น.ส. ณัฐธิดา คุณศาลประสิทธิ์
3. น.ส. ศรสวรรค์ สอดส่องกิจ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ (ภาคพิเศษ)

1. นาย วิริยะ มหิกุล
2. นาง ดุษฎี ไตรยวงศ์
3. น.ส. ยุวดี แท่นพุดซา
4. น.ส. สุจิตรา สุริวงศ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

1. น.ส. ชนากานต์ ฟุ้งสาคร
2. น.ส. วิรัมพร วัชราภินชัยติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
ช่องทางติดต่อสื่อสารและร้องเรียน
อีเมล์: jutatip.sil@mahidol.ac.th

Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo