นักศึกษาปัจจุบัน


ปีการศึกษา 2564

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ (ภาคพิเศษ)


  น.ส. วันเพ็ญ จันทรังษี  


  นาย ธนวัฒน์ โนชัยวงค์  


  น.ส. ปัตตาเวีย ช้อยเครือ  


  น.ส. สิริมนัส เจียรานุชาติ  


  นาย บูรณ์ยวิชญ์ วรสิงห์  


  นาย ปิยะณัฐ นามชู  


  น.ส. ปาหนัน กาญจนานุรักษ์  


  น.ส. ณัฐวรรณ สุขนาค  


  น.ส. สมฤทัย ไชยอักษร  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)


  น.ส. สกาวรัตน์ เมืองแมน  ปีการศึกษา 2563

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ (ภาคปกติ)


  น.ส. ปรียานุช เกษประทุม  


  น.ส. ณัฐธิดา คุณศาลประสิทธิ์  


  น.ส. ศรสวรรค์ สอดส่องกิจ  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ (ภาคพิเศษ)


  นาย วิริยะ มหิกุล  


  นาง ดุษฎี ไตรยวงศ์  


  น.ส. ยุวดี แท่นพุดซา  


  น.ส. สุจิตรา สุริวงศ์  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)


  น.ส. ชนากานต์ ฟุ้งสาคร  


  น.ส. วิรัมพร วัชราภินชัย  ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
ช่องทางติดต่อสื่อสารและร้องเรียน
อีเมล์: jutatip.sil@mahidol.ac.th

Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo