ภาควิชาชีวสถิติเป็นหนึ่งใน 9 ภาควิชาที่ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรก พร้อมการตั้ง คณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2491 โดยมีชื่อว่า แผนกสถิติพยากรณ์ชีพ โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ สิทธิไชย เป็นหัวหน้าแผนก
ทำการสอนวิชาชีวสถิติให้กับนักศึกษา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต นักศึกษาสุขาภิบาลและนักศึกษาพยาบาลสาธารณสุข

ในช่วง พ.ศ. 2491 - 2506 มีอาจารย์ประจำภาควิชา 3 ท่านคือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ อำนาจ พรหมนาถ
เรือเอกศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร. ไชยยันตร์ กัมปนาทแสนยากร
รองศาสตราจารย์รำไพ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

ปี พ.ศ. 2525 ภาควิชาชีวสถิติได้ย้ายมาอยู่ที่อาคาร 3 ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ และได้มีการรับ อาจารย์และบุคลากรเพิ่มขึ้น และมีอาจารย์บางท่านย้ายสังกัดไปยังหน่วยราชการอื่นบ้าง
     

ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 60 ปี ตั้งแต่ก่อตั้งภาควิชามาเมื่อปี พ.ศ. 2491 - ปัจจุบัน มีหัวหน้าภาควิชาจำนวน 13 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
1. ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประดิษฐ์ สิทธิไชย (พ.ศ. 2495 - 2506)
2. ศาสตราจารย์เรือเอก ดร.นพ. ไชยยันตร์ กัมปนาทแสนยากร (พ.ศ. 2507 - 2517)
3 ศาสตราจารย์นายแพทย์ สมชาย สุพันธ์วณิช (พ.ศ. 2517 - 2518) รักษาการหัวหน้าภาควิชา
4. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม ( พ.ศ. 2519 - 2533)(1976-1990)
5. รองศาสตราจารย์รำไพ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา (พ.ศ. 2533 - 2537)
6. รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย วรพงศธร (พ.ศ. 2537 - 2541)
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ บุญสุยา (พ.ศ. 2541 - 2544)
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมาลี สิงหนิยม (พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2549)
9. รองศาสตราจารย์ ดร. เดชาวุธ นิตยสุทธิ (พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553)
10. รองศาสตราจารย์ เพียงจันทร์ โรจนวิภาต (พ.ศ. 2553 - 2557)
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร (พ.ศ. 2557 - 2562)
12. ศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม (พ.ศ. 2562 - 2565)
13. รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑาธิป ศีลบุตร (พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน)


ความรับผิดชอบของภาควิชา ภาควิชาชีวสถิติเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและมุ่งพัฒนา
องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านชีวสถิติและสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
ช่องทางติดต่อสื่อสารและร้องเรียน
อีเมล์: jutatip.sil@mahidol.ac.th

Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo