ข่าวประชาสัมพันธ์


 • » ภาควิชาชีวสถิติ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา

  | รายละเอียด
 • » นักศึกษาหลักสูตร M.Sc.(H.I.) เข้าร่วมประชุมวิชาการ IEECON 2024

  | รายละเอียด
 • » ขอเชิญร่วมประเมินและตรวจสอบคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

  | รายละเอียด
 • » นางสาวณัฐณิชา สอื้นรัมย์ ได้รับเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัย

  | รายละเอียด
 • » 12 ตุลาคม 2566 ศึกษาดูงาน ณ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  | รายละเอียด
 • » 8 ตุลาคม 2566 งานแสดงความยินดีบัณฑิต ปี 2566

  | รายละเอียด
 • » 6 ตุลาคม 2566 ต้อนรับมูลนิธิรักษ์ไทย

  | รายละเอียด
 • » 28 - 29 กันยายน 2566 The International Conference for Public Health
  | รายละเอียด
 • » 24 กันยายน 2566 วันมหิดล

  | รายละเอียด
 • » 19 ส.ค. 2566 ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566
  | รายละเอียด
 • » 22 มิ.ย. 2566 AUN-QA หลักสูตร วท.ม. ชีวสถิติ และ วท.ม.สนเทศศาสตร์สุขภาพ(นานาชาติ)
  | รายละเอียด
 • » 7 และ 9 มิ.ย. 2566 สัมมนาหลักสูตร วท.ม.ชีวสถิติ และ วท.ม.สนเทศศาสตร์สุขภาพ(นานาชาติ)
  | รายละเอียด
 • » 20 พ.ค. 2566 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

  | รายละเอียด
 • » PUBLIC HEALTH MAHIDOL HOMECOMING DAY 2023

  | รายละเอียด
 • » ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. อุทุมพร ปณิธานะรักษ์

  | รายละเอียด
 • » พิธีเปิดโครงการขยับกายสไตล์แอโรบิค เพื่อสุขภาพ

  | รายละเอียด
 • » ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

  | รายละเอียด
 • » AUN-QA หลักสูตร วท.ม. สนเทศศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ)
  | รายละเอียด
 • » AUN-QA หลักสูตร วท.ม. ชีวสถิติ

  | รายละเอียด
 • » ขอแสดงความยินดียิ่งแด่ ศ. ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม รศ. จุฑาธิป ศีลบุตร และยินดีต้อนรับ อ. อุทุมพร ปณิธานะรักษ์
  | รายละเอียด
 • » รศ.ดร.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์
  | รายละเอียด


หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8530
โทรสาร: 0 2354 8534
ช่องทางติดต่อสื่อสารและร้องเรียน
อีเมล์: jutatip.sil@mahidol.ac.th

Follow us: Biostatistics, MUPH

footer logo